Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Syftet med rapporten är att ge en överblick över hur många helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) som universitetet har och redovisas på områdes- och fakultetsnivå i rapporten. Helårsstudenter baseras på studenters registreringar för kalenderåret, både förstagångs- och fortsättningsregistreringar ingår i underlaget. Med kalenderår menas datumintervallet 1 januari – 31 december.  Uppgifter om helårsprestationer baseras på hur studenterna tar poäng under året.

Uppgift om prestationsgrad beräknas genom att ta helårsprestationer i förhållande till helårsstudenter. Förutom uppgift om prestationsgrad per år räknas även ett genomsnitt för en treårsperiod ut genom att aktuellt års prestationsgrad räknas samman med de två föregående årens prestationsgrader för att sedan få ett genomsnitt för treårsperioden.

Målgrupp

För utbildningsledare/motsvarande på fakulteten kan rapporten utgöra ett underlag för att följa upp hur institutionen genererar helårsstudenter och helårsprestationer över tid.

Rapportbeskrivning

Du gör först ett urval för vilken termin du vill se. När valen gjorts sker en utsökning av uppgifter för rapporten.

I tabellen visas uppgifter om:
Universitetets totala siffra för helårsstudenter och helårsprestationer.

Prestationsgrad för aktuellt år och uträknat genomsnitt för en treårsperiod.

I diagrammen visas uppgifter om:
I diagrammet visas uppgift om hur prestationsgraden ser ut för de olika fakulteterna de senaste tre åren.

Begrepp och förklaring

Helårsstudent (HST)

Helårsprestation (HPR)

Prestationsgrad 

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna om helårsstudenter och helårsprestationer kommer från Ladok och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.
Vid organisatoriska förändringar redovisas utfallet för helårsstudenter och helårsprestationer på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för denna redovisning sker direkt efter att utbildningen bytt institution i Ladok-registret.

  • No labels