Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Syftet med rapporten är att ge en överblick över hur många helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) som universitetet har och redovisas på institutionsnivå i rapporten. Helårsstudenter baseras på studenters registreringar för kalenderåret, både förstagångs- och fortsättningsregistreringar ingår i underlaget. Med kalenderår menas datumintervallet 1 januari – 31 december.  Uppgifter om helårsprestationer baseras på hur studenterna tar poäng under året.

Uppgift om prestationsgrad beräknas genom att ta helårsprestationer i förhållande till helårsstudenter. Förutom uppgift om prestationsgrad per år räknas även ett genomsnitt för en treårsperiod ut genom att aktuellt års prestationsgrad räknas samman med de två föregående årens prestationsgrader för att sedan få ett genomsnitt för treårsperioden.

Målgrupp

För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för att följa upp hur institutionen genererar helårsstudenter och helårsprestationer över tid. Kan även användas för övergripande planering av utbildningsledare/motsvarande på fakulteten.

Rapportbeskrivning

Du gör först ett urval för vilken termin du vill se. När valen gjorts sker en utsökning av uppgifter för rapporten.

I tabellen visas uppgifter om:
Universitetets totala siffra för helårsstudenter och helårsprestationer.

Prestationsgrad för aktuellt år och uträknat genomsnitt för en treårsperiod.

I diagrammen visas uppgifter om:
I översta diagrammet visas uppgift om vilka tio institutioner som har högst prestationsgrad och i det nedre visas de tio institutionerna som har lägst prestationsgrad. De institutioner som har färre än 50 helårsstudenter aktuellt år räknas bort.

Begrepp och förklaring

Helårsstudent (HST)

Helårsprestation (HPR)

Prestationsgrad 

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna om helårsstudenter och helårsprestationer kommer från Ladok och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.
Vid organisatoriska förändringar redovisas utfallet för helårsstudenter och helårsprestationer på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för denna redovisning sker direkt efter att utbildningen bytt institution i Ladok-registret.

  • No labels