Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Syftet med rapporten är att få en överblick över hur produktionen av helårsstudenter (HST) fördelas på studenter som läser sin utbildning på avancerad nivå. En student kan läsa sin grundläggande utbildning på antingen grund- eller avancerad nivå. I rapporten redovisas uppgifter på områdes- och fakultetsnivå.

HST Kalenderår innehåller uppgift om universitetets totala siffra för helårsstudenter och baseras på studenters registreringar för kalenderåret, både förstagångs- och fortsättningsregistreringar ingår i underlaget. Med kalenderår menas datumintervallet 1 januari – 31 december. HST Avancerad nivå innehåller helårsstudenter som läser sina studier på avancerad nivå.

Det procenttal som finns i tabellen baseras på helårsstudenter för studenter som läser sina studier på avancerad nivå i förhållande till universitetets totala siffra för helårsstudenter.

Målgrupp

För utbildningsledare/motsvarande på fakulteten kan rapporten utgöra ett underlag för att följa upp hur fördelningen av helårsstudenter är för studenter som läser på avancerad nivå i förhållande till det totala antalet helårsstudenter för universitetet. Med det totala antalet helårsstudenter menas studier som antingen är på grund- eller avancerad nivå.

Rapportbeskrivning

Du gör först ett urval för vilken termin du vill se uppgifter om. När du har valt år sker en utsökning av uppgifter för rapporten.

I tabellen visas uppgifter om:
HST Kalenderår som är universitetets totala siffra för helårsstudenter för datumintervallet 1 januari – 31 december aktuellt år.

HST Avancerad nivå är helårsstudenter på avancerad nivå.

Andelen helårsstudenter för studenter som läser på avancerad nivå i förhållande till universitets totala siffra för helårsstudenter.


I diagrammen visas uppgifter om:

I diagrammet visas uppgifter om vilka fakulteter som har högst andel helårsstudenter på avancerad nivå i förhållande till universitetets totala siffra för helårsstudenter. Uppgifter finns från år 2008 och framåt.

Begrepp och förklaring

Avancerad nivå

Helårsstudent (HST)

Datakälla och uppdatering

Uppgifter om helårsstudenter kommer från Ladok och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.
Vid organisatoriska förändringar redovisas utfallet för avancerad nivå på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för denna redovisning sker direkt efter att utbildningen bytt institution i Ladokregistret.

  • No labels