Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Syfte

Syftet med rapporten är att ta fram information antagning av studenter till utbildning som sökts via NyA. Rapporten ger en snabb överblick över antalet antagna studenter fördelad på kön och med redovisning av högskolenybörjare. Från den övergripande rapporten finns sedan möjlighet att gå ned på institutionsnivå och därefter till ytterligare detaljeringsnivå.

Rapporten kan användas för planering och åtgärder innan registrering men även framtida planering.

Målgrupp

För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för beslut om utbildningsutbud, lokalplanering, reservantagning, rekryteringsåtgärder m.fl. vid institutionen.

Kan även användas för övergripande planering av utbildningsledare/motsvarande på fakulteten.

Rapportbeskrivning

Du kommer först till en grafisk beskrivning av antalet antagna för hela SU uppdelat på tre grafer. Staplarna är uppdelade efter kön medan linjen visar antal högskolenybörjare. En per helår, en per vårtermin och en per hösttermin. Den innehåller alla antagningsomgångar till all typ utbildning. Du kan sedan välja fakultet och/eller institution. Utsökning av uppgifter starar automatiskt efter valet. Motsvarande grafer visas nu för vald fakultet/institution. Förs pekaren över grafen så visas antalsuppgifter i en textruta. För ytterligare detaljering av uppgifterna i en stapel så klicka på stapeln i ett av diagrammen när handen visas.

Detaljrapport
Då öppnas en rapport i ett nytt fönster med en lista över alla utbildningstillfällen som stapeln består av. Listan innehåller termin, antagningsomgång, planeringstal, antagningstal i urval 1, antagningstal i urval 2 om sådant finns, antal antagna, antal reserver, antal strukna. Framräknat mätvärde finns för andel förstahandsansökningar i procent av antagna.

Totalen för institutionen är unika personer och kan skilja sig från summering av uppgifterna i kolumnerna. En student kan finnas under fler tillfällen.

Detaljrapport 2
Genom att klicka på en utbildning kommer du ytterligare ett steg ner i detaljnivå. Nu visas i ett nytt fönster historik för alla antagningar för just denna utbildning. Det sker dels genom ett linjediagram och dels genom en lista. Linjediagrammet visar antalet antagna varje termin. Listan innehåller samma uppgifter som i detaljrapporten men visar alla terminer från hösten 2007 och framåt.

Begrepp

Förstahandsansökning = https://confluence.it.su.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=48448551

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna om antal antagna, reserver och strukna är hämtade från NyA. Uppdatering sker dagen efter uppgifterna kommit in i system.

Vid organisatoriska förändringar redovisas utfallet för utbildningsutbudet på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för denna redovisning sker direkt efter att utbildningen bytt institution i Ladok-registret.

  • No labels