Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aktiv doktorand

Doktorand med en i Ladok registrerad aktivitet om minst 1 %.

Aktivitet (utbildning på forskarnivå)

Ett mått på en doktorands studieinsats, där 100 % motsvarar 40 timmar per vecka i genomsnitt under ett kalenderhalvår. Normal semester påverkar inte aktiviteten.

Aktivitetsgrad

Andel av heltid som en doktorand ägnar åt sina studier. Aktivitetsgraden påverkar längden på utbildningen.

Anmälningskod

Ett utbildningstillfälle i en specifik antagningsomgång. 

Annan utbildning

Utbildning som bedrivs av universitet och högskolor och som inte är utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå enligt högskoleförordningen.

Ansökan

Ansökan till ett utbildningstillfälle inom en viss antagningsomgång inom det nationella antagningssystemet NyA för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ansökan kan omfatta upp

till 12 rangordnade alternativ. Ansökan till forskarutbildningsämne sker till institution som har forskarutbildning. Den behandlas manuellt på institutionen. Ansökan görs i ReachMee.

Antagen

Student som genom behörighetsprövning och via urval beretts plats till utbildningstillfälle/-n. Begreppet antagna inkluderar både i tid

sökande såväl som sena sökande om inget annat anges.

Antagen sent sökande

Sökande som genom sen anmälan (efter sista ordinarie anmälningsdag i respektive antagningsomgång) via behörighetsprövning och urval

beretts plats till utbildningstillfälle/-n.

Antagning

Ett urvalsresultat (grundat på behörighet, merit och platstillgång) om students tillträde till viss utbildning.

Antagningsgrad

Mätvärde för antal antagna i förhållande till platser (planeringstal) för utbildningstillfälle.

Antagningsomgång

Sammanhållen hantering av anmälningar till en grupp av utbildningstillfällen med gemensam tid för anmälan och urval.

Antagningstal

En obligatorisk siffra som angivits i NyA-systemet utifrån vilken behöriga sökande fördelas och bereds platser på respektive utbildningstillfällen.

Antagningstalet anges i urval 1 och 2 och kan skilja sig åt. I det fall "platsgaranti" eller "Inget urval" har angivits, kan antalet sökande som antas överstiga antagningstalet.

Antal platser

Det planerade antalet studenter på utbildningen.

Antal sökande i första hand

Antal sökande som placerat utbildningen som prio 1 i sin anmälan.

Antal sökande totalt

Totalt antal sökande. Inkluderar alla som har sökt, oavsett i tid eller sent, inom program eller som fristående. 


Avancerad nivå

Studier som bygger på utbildning på grundnivå och som kan leda till magister- eller masterexamen.

Behörig sökande

Sökande som genom behörighetsprövning (maskinell och/eller manuell) bedömts behörig till sökt utbildning. I pågående antagningsomgång bör siffran betraktas som

preliminär tills dess att urvalet äger rum. Handläggningen sker löpande varför siffrorna kan variera mellan olika tidpunkter.

Betyg

Bedömning av resultat vid examination.

Betygsskala

Gradering av betyg i olika steg,

Del av kurs

Del av kurs är den minsta undervisningsenhet som resultat rapporteras på. En del av kurs kan även uppträda som en egen kurs. Om en del av kurs inte ges som egen kurs kan den enbart inräknas i examen om den utgör en tydligt tematisk avgränsad del av hela kursen. Detta beslutas i sådana fall av samma instans som fastställer kursplanen och vilket ska anges i kursplanen. 

Distansstudier

Utbildning baserad på undervisning där lärare och studenter den mesta tiden är rumsligt och tidsmässigt åtskilda.

Doktorand

Person som är antagen till utbildning på forskarnivå. Kallas även forskarstuderande.

Doktorandnybörjare

Doktorand som viss termin för första gången redovisar aktivitet registrerad i Ladok om minst 1 % under ett kalenderhalvår.

Doktorandplats (utlyst)

Annonserade platser i ReachMee av anställning som doktorand.

Doktorsexamen

Examen inom utbildning på forskarnivå som omfattar 240 högskolepoäng, varav minst 120 högskolepoäng skall utgöras av en avhandling.

Efterantagningstal

I NyA-systemet angiven siffra upp till vilken antagningssystemet kommer att fylla på med behöriga sökande i den s.k efterantagningen (som startar efter urval 2) i det fall inga reserver finns

efter urval 2. Var till en början inte en obligatorisk uppgift, varför efterantagningstal i många fall saknas vid jämförelser tillbaka i tiden.

Examen

Examen(sbevis) som på begäran av den studerande utfärdas av högskolan med examensrätt för berörd examen.

Examensfrekvens

Mått på genomströmning. Inom utbildning på forskarnivå mäts examensfrekvensen som uttagen doktorsexamen inom 0-5 år efter startåret, uttagen doktorsexamen inom 0-8 år efter startåret eller som ingen uttagen doktorsexamen alls/uttagen doktorsexamen efter 8 år efter startåret.

Examenskrav

Krav på fullgjorda fordringar (motsv.) enligt de krav för examen som anges i Högskoleförordningens bilaga 2 – Examensordning.

Examinator

En av högskolan särskilt utsedd lärare som ansvarar för examination på samtliga utbildningsnivåer (i forskarutbildning även ordförande i betygsnämnd).

Examination

Genomförande av uppgift för att visa att del av utbildning är avklarad. Examination betygsätts.

Examenstyp

Examen kan indelas i tre typer: generell examen, yrkesexamen (och konstnärlig examen). Generell examen på grundnivå är högskole- och kandidatexamen och på avancerad nivå magister- och masterexamen. Efter utbildning på forskarnivå utfärdas antingen licentiat- eller doktorsexamen.

Fakultet

En fakultet är en organisatorisk enhet vid en högskola eller ett universitet. Fakulteten har vanligen det högsta ansvaret för forskning och utbildning inom en ämnesgrupp.

Finansieringsform

Form av finansiering av kurstillfälle. Används också för särredovisning och uppföljning. Inom utbildning på forskarnivå avses finansiering av doktorandanställningen.

Forskarexamen

Består av kurser och avhandling och har en viss poäng (samma för alla doktorer resp licentiater).

Forskarnivå

Se forskarutbildning.

Forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå. Bygger på avancerad nivå.

Forskarutbildningskurs

Kurs som ingår i utbildning på forskarnivå (kräver ej kursplan).

Forskarutbildningstermin

Kalenderhalvår

Forskarutbildningsämne (forskningsämne)

Utbildningsämne som inrättats av en områdesnämnd.

Fortsättningsregistrering (FO)

Registrering på kurstillfälle som löper över flera terminer på termin 2 eller högre. Förutsätter en förstagångsregistrering.

Fördjupningsnivå

Bestäms av fördjupningskoden som anger den plats kursen har i huvudområdets successiva fördjupning (progression) för generella examina (även kombinerade med yrkesexamina) och för kurser med examensarbete samt för kurser på̊ resp. utbildningsnivå̊ som inte kan klassificeras enligt detta. Se Rekommendationer för att underlätta studenters möjligheter till rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige, SUHF, 2008-12-04. Inom universitetet ska fördjupningsnivå även anges för kurser som enbart märks med SCB-ämnesgrupp. Fördjupningskoden anges i utbildningsdatabasen SISU.

Förstagångsregistrering (FFG)

Registrering på ett kurstillfälle eller programtillfälle en viss termin för första gången.

Förstahandsansökan

Ansökan till utbildningstillfälle som sökande har prioriterat högst i ansökan i en antagningsomgång.

Försörjningstyp

Kod satt av SCB för att ange finansiering av studier på forskarnivå.

Genomströmning i utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Anger andel som är klar med utbildning av de som påbörjat densamma. För kurs så innebär det slutbetyg på kurs. För program uttagen examen för programmet.

Grundläggande behörighet

Gymnasiekompetens med vissa krav på godkända ämnen.

Grundnivå

Studier upp till kandidatexamen (första tre studieåren).

Grundutbildning

Utbildning inom grundnivå och avancerad nivå. Förekommer inte längre i förordningstext.

Handledare

Lärare som vid antagning av doktorand utsetts att handleda honom eller henne.

Helårsdoktorand

Doktorand omräknat utifrån uppgiven aktivitetsgrad till helårsdoktorander.

Helårsstudent (HST)

Antalet studenter som påbörjat studier på kurs multiplicerat med kursens poängtal angivet i högskolepoäng dividerat med 60. Gäller kurser eller del av kurser vars omfattning angetts i högskolepoäng enligt högskoleförordningen (1993:100).

Helårsprestation (HPR)

Antalet godkända högskolepoäng på kurs eller delkurs dividerat med 60. Tillämplighet se helårsstudent.

Huvudområde

Huvudsakligt område för utbildningen i anslutning till examen på grundnivå och avancerad nivå (UKÄ). Vilka huvudområden som kan förekomma bestäms av varje universitet.

Högskoleutbildning

Utbildning som ges av universitet eller högskola och som är en av program, kurs eller forskarutbildning.

Individuell studieplan

Tidsplan och sammanställning av utbildningsmoment för doktorandens utbildning.

Institution

Organisatorisk enhet vid en högskola eller ett universitet.

Kurs

En kurs är kopplad till ett ämne på en viss utbildningsnivå och omfattar ett givet antal högskolepoäng. En kurs är den största enhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå som åsätts betyg och för vilken det finns en fastställd kursplan. En student kan anmäla sig till en kurs, men inte till en del av kurs.

Kursansvarig

Person (eller institution) som ansvarar för genomförandet av kurstillfället både ekonomiskt och utbildningsmässigt.

Kursgenomförande

Realisering av ett kurstillfälle i tid och form.

Kursplan

Anger förkunskapskrav, antal poäng, nivå, betygsskala, examinationsformer, undervisningsformer, kurslitteratur och lärandemål för en kurs. Godkänns av institution/fakultet/område.

Kurstillfälle

Specifikation av visst antagnings- och/eller registreringsalternativ för kurs. Ett kurstillfälle definieras av kurs, kursens tidsperiod, starttermin, kurstakt, kurstid, ort, undervisningsform, finansieringsform och omgång. Kursens poäng fördelar sig mellan terminer. Realiseras genom ett eller flera undervisningstillfällen (t.ex. delar av kurstillfället som parallellt genomförs med lagom stora studentgrupper i olika lokaler).

Kurstakt

Den takt med vilken utbildning vid visst kurstillfälle ges, t.ex. heltid eller deltid. Kurstakten anges i procent av genomsnittlig högskolepoäng per vecka under hela kursperioden (1,5 högskolepoäng per vecka = 100 %).

Kurstid

Tid på dygnet alternativt dagar under veckan då undervisning huvudsakligen sker.

Licentiatexamen

Examen inom utbildning på forskarnivå som omfattar 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng skall utgöras av en uppsats.

Lärandemål

Kunskaper och färdigheter som en student ska ha för betyget godkänt på en kurs. Kallas även förväntade studieresultat.

Lärare

Person anställd (fast eller tillfälligt) enligt högskoleförordningen 4 kapitel. Se även universitetets anställningsordning.

Lärosäte

Begrepp som används för att definiera en högskola eller ett universitet.

Läsår

Två på varandra följande terminer med början på höstterminen.

Meriter

Styrkt utbildning eller arbetslivserfarenhet för ansökan till viss utbildning. Kan ligga till grund för urval, där även högskoleprov kan ingå.

Normalstudietid

Normalstudietiden för kurser uttrycks som kvoten mellan antalet studenter som har godkänt slutresultat på kurs senast fyra månader efter kursens nominella löptid och antalet registrerade studenter per kurstillfälle (antagningstermin) och uttrycks i procent. 

Normalstudietiden för program uttrycks som kvoten mellan antalet studenter som har godkänt resultat på samtliga programkurser senast ett år och senast tre år efter programmets nominella löptid och antalet programregistrerade studenter per programtillfälle (antagningstermin) och uttrycks i procent.

Omgång

Ordningsnummer för kurstillfälle avseende samma kurs samma termin.

Omregistrering (OM)

Registrering utanför kurstillfällets terminsdefinition. Förutsätter förstagångsregistrering.

Ort

Ort där utbildningen för ett kurstillfälle sker.

Planeringstal

Planerat antal platser för ett utbildningstillfälle.

Prestation

Är godkänt resultat av examination.

Prestationsgrad

Prestationsgrad är kvoten av antalet helårsprestationer och antalet helårsstudenter per kalenderår.

Program

Omfattar flera kurser, som i vissa fall även kan läsas fristående från programmet. Student kan läsa kurs som en del av programmet endast om hon eller han är antagen till programmet.

Programnybörjare

En student som är förstagångsregistrerad på ett programs inledande kurs.

Programstudent

Student som är registrerad i Ladok på ett programtillfälle.

Programtillfälle

Definieras av programmets starttermin, programfart, ort, programtid, undervisningsform och finansieringsform. Ett programtillfälle är uppbyggt av flera kurstillfällen. Kopplas till kurstillfälle/-n för inledande kurs.

Progression

Med progression i utbildning menas att det (i en utbildning, en serie lektioner eller ett läromedel) ställs successivt ökande krav, som är möjliga att uppnå med hjälp av tidigare förväntat lärande.

Registrering

Dokumentation i studieregistret av en students avsikt att delta i viss utbildning. Förutsätter antagning i någon form. Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns tre former; förstagångsregistrering, fortsättningsregistrering och omregistrering

Registreringsgrad

Mätvärde för antalet registrerade i förhållande till platser (planeringstal) för utbildningstillfälle.

Reserv

Behörig sökande som genom urval ej beretts plats på ett utbildningstillfälle utan tilldelats en reservplats rangordnad efter urvalsgrupp och meriter i urvalsgrupp.

Reserv antagen vid NyA-webben

Behörig sökande som genom urval erhållit en reservplats och därefter antagits genom NyA-webben av institutionen.

Resultat

Mätvärde från examination.

Schema

Samling av tidpunkter, lärare och lokaler, m. m. för utbildningstillfällen.

Senare del av program

Programtermin som följer programmets första termin. ???

Sena sökande

Sökande som anmält sig till utbildningstillfälle/n/ efter sista ordinarie ansökningsdag. Sena sökande rangordnas efter anmälningsdatum, ingen meritvärdering sker.

Startår (för doktorandnybörjare)

Det kalenderår under vilken doktorandnybörjaren för första gången är registrerad i Ladok med en aktivitetsgrad om minst 1 procent.

Student

Person som är antagen till och registrerad på en högskoleutbildning. Inkluderar även doktorander.

Studieplan för forskarutbildningsämne (allmän)

Dokument som innehåller kraven för antagning till och genomförande av studier på forskarnivå.

Studietakt

Den takt med vilken en utbildning vid visst utbildningstillfälle ges.

Studietid (brutto, netto)

Med bruttostudietid avses hela studietiden för en doktorand (fr.o.m. kalenderhalvåret som doktorandnybörjare t.o.m. examenshalvåret). 

Med nettostudietid avses doktorandens totala aktivitetsprocent omräknat till heltid (fr.o.m. kalenderhalvåret som doktorandnybörjare t.o.m. examenshalvåret). 

Den genomsnittliga studietiden har både medel- och medianvärde.

Stängt för sen anmälan

Datum då utbildningstillfället stängde för sen anmälan. I pågående antagningsomgång kan datumen variera mellan olika tidpunkter i takt med att

då utbildningarna öppnas och stängs för sen anmälan.

Särskild behörighet

Krav utöver den grundläggande behörigheten för viss utbildning fastställd i utbildningsplan eller kursplan.

Sökande inom program

Sökande som efter beslut från institutionen kan välja att söka kursen inom sitt utbildningsprogram, i regel med platsgaranti som följer.

Söktryck utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kvoten av antal behöriga förstahandsansökande och antalet antagna studenter.

Söktryck utbildning på forskarnivå

Antal sökande till utlysta platser inom utbildning på forskarnivå.

Termin

Av rektor definierad del av läsår. På forskarnivå motsvarar en termin ett kalenderhalvår.

Tillkommande byte

...?

Undervisningsform

Den form som lärosätet tillhandahåller utbildningen i vid ett visst kurstillfälle.

Undervisningstillfälle

Utbildning som ges vid ett visst tillfälle i en viss lokal (ev virtuell lokal) med en viss grupp studenter och en viss lärare.

Urval

Prövning och rangordning inför antagning av ansökningar till utbildningstillfälle utifrån SU fattat beslut (grundat på behörighet, merit och platstillgång) om students tillträde till viss utbildning.

Urvalsgrupp

Gruppering av meritvärden som ligger till grund för antagning. Procentuell fördelning av olika urvalsgrupper vid antagning till utbildningstillfälle.

Uppnådd andel

Uppskattning i två nivåer (50% och 80%) av hur stor andel av den individuella studieplanen som uppnåtts. Bestämmer doktorandens lön.

Utbildningsnivå

Högskoleutbildningen indelas i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå. Utöver dessa så finns det utbildning på förberedande nivå som kan ge behörighet till studier på grundnivå.

Utbildningsplan

Dokument som beskriver och ger föreskrifter för visst utbildningsprogram i utbildning på grund- och avancerad nivå.

Utbildningsområde

Indelningsgrund för regeringens resurstilldelning till utbildning på grund- och avancerad nivå, t.ex. medicin, undervisning, naturvetenskap. En kurs utbildningsområde fastställs av rektor. En kurs kan innehålla flera utbildningsområden.

Utbildningsresurser

Resurser som erfordras för att genomföra utbildningsmålet, t.ex. lärare, annan för utbildningen nödvändig personal, samt lokaler, visuell materiel, datorer, nätverk m.m.

Åldersgrupp

I statistik på grundnivå och avancerad nivå är åldersgrupperna följande:  -24, 25-34 och 34-.

På forskarnivå är åldersgrupperna följande:  -24, 25-29, 30-34, 35-39 och 40-. Ibland förekommer mer aggregerade grupper också.

Ämne

Avgränsat kunskapsområde med egen begränsning.

Ämnesgrupp

Grupp av samhöriga ämnen definierad av Statistiska Centralbyrån (SCB).

  • No labels