Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Syfte

Rapporten används till att visa felaktigt konterade verifikat i Raindance. Rättade felaktiga konteringar visas ej. I detaljrapporten "Konto" kan man ta fram konteringsförslag för att rätta upp felkonteringar.

Målgrupp

Medarbetare på ekonomiavdelningen samt ekonomiadministratörer på institutionerna.

Rapportbeskrivning

När du kör rapporten får du välja vilken institution du är intresserad av, det påverkar vilka felkonteringar som kommer att visas i rapporten. Det är den knutna institutionen på projektet som används vid filtreringen.

Från huvudrapporten kan man välja att antingen navigera till verifikatnivå i detaljrapporten "Verifikat" genom att klicka på ett belopp eller visa rättningsförslag genom att klicka på texten "Detaljerad sammanställning med konteringsförslag" längst upp i rapporten och då får man se alla rättningsförslag för den valda institutionen i detaljrapporten "Konto".

Det finns även möjlighet att navigera från detaljrapporten "Konto" till detaljrapporten "Verifikat" genom att klicka på beloppet.

För att göra rapporten mer lättsmält visas endast de delar av kontosträngarna som är felaktiga. Om endast institution är felaktig kommer projektnummer, institution, knuten institution, konto, motpart samt belopp att visas i rapporten och de korrekta objekten i kontosträngen; knuten enhet, enhet, knuten aktivitet, aktivitet, knuten finansiär samt finansiär kommer att vara tomma.

Detaljrapport "Konto"

I den här detaljrapporten visas den information som krävs för att rätta upp felkonteringar på en viss kontosträng. För att en rättning ska ske krävs två rader; dels den ursprungliga med omvänt tecken och dels den korrekta med ursprungsbeloppet. I rapporten visas ursprungskonteringen med omvänt tecken på raden med vit bakgrund och den upprättade konteringssträngen på raden med grön bakgrund.

Detaljrapport "Verifikat"

Här visas vilka verifikat som ingår i en viss kontosträng. I huvudrapporten "Felkonteringar" och i detaljrapporten "Konto" visas endast summerat belopp per kontosträng men i den här detaljrapporten visas varje ingående verifikat.

Begrepp


Datakälla och uppdatering

 

Uppgifterna om antal antagna, reserver och strukna är hämtade från NyA. Uppdatering sker dagen efter uppgifterna kommit in i system.

Vid organisatoriska förändringar redovisas utfallet för utbildningsutbudet på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för denna redovisning sker direkt efter att utbildningen bytt institution i Ladok-registret.

  • No labels