Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Syfte

Rapporten används till att visa felaktigt konterade verifikat i Raindance. Rättade felaktiga konteringar visas ej. I detaljrapporten "Konto" kan man ta fram konteringsförslag för att rätta upp felkonteringar.

Målgrupp

Medarbetare på ekonomiavdelningen samt ekonomiadministratörer på institutionerna.

Rapportbeskrivning

När du kör rapporten får du välja vilken institution du är intresserad av, det påverkar vilka felkonteringar som kommer att visas i rapporten. Det är den knutna institutionen på projektet som används vid filtreringen.

Från huvudrapporten kan man välja att antingen navigera till verifikatnivå i detaljrapporten "Verifikat" genom att klicka på ett belopp eller visa rättningsförslag genom att klicka på texten "Detaljerad sammanställning med konteringsförslag" längst upp i rapporten och då får man se alla rättningsförslag för den valda institutionen i detaljrapporten "Konto".

Detaljrapport "Konto"

 I den rapporten visas 
Då öppnas en rapport i ett nytt fönster med en lista över alla utbildningstillfällen som stapeln består av. Listan innehåller termin, antagningsomgång, planeringstal, antagningstal i urval 1, antagningstal i urval 2 om sådant finns, antal antagna, antal reserver, antal strukna. Framräknat mätvärde finns för andel förstahandsansökningar i procent av antagna.

Totalen för institutionen är unika personer och kan skilja sig från summering av uppgifterna i kolumnerna. En student kan finnas under fler tillfällen.

Detaljrapport "Verifikat"
Genom att klicka på en utbildning kommer du ytterligare ett steg ner i detaljnivå. Nu visas i ett nytt fönster historik för alla antagningar för just denna utbildning. Det sker dels genom ett linjediagram och dels genom en lista. Linjediagrammet visar antalet antagna varje termin. Listan innehåller samma uppgifter som i detaljrapporten men visar alla terminer från hösten 2007 och framåt.

Begrepp

Förstahandsansökning = https://confluence.it.su.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=48448551

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna om antal antagna, reserver och strukna är hämtade från NyA. Uppdatering sker dagen efter uppgifterna kommit in i system.

Vid organisatoriska förändringar redovisas utfallet för utbildningsutbudet på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för denna redovisning sker direkt efter att utbildningen bytt institution i Ladok-registret.

  • No labels