Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Rapporten innehåller uppgifter om samtliga anläggningar per institution, projekt och forskar- namn med kopplingen till anskaffningsår och restvärden av avskrivningar.

Inom en institution är en stor del av kapitalet bundet i fasta anläggningar. Det kan vara fastigheter, maskiner, bilar, inventarier men också immateriella tillgångar såsom programvaror.

Rapporten har två huvuduppgifter: dels att ge en specifikation till de samlingskonton i huvudboken där anskaffning av anläggningar bokförs, dels att ge underlag för planmässiga avskrivningar.

Sökmenyn:

När du loggat in i IVS och valt mappar  ”Ekonomi” och ”Anläggningar” kan du välja mellan fyra menyer eller kombinera flera.

Meny

Beskrivning

 

Institution

Total anl. per institutionen

***

Projektnummer

Total anl. per projekt

7 till 9 siffror

Forskare

Total anl. per forskare

****

År

År (alla år ifall du inte väljer något)

****

Restvärde

Anläggningar som har restvärde kvar

****

KombinationAv alla..

Inst, proj, forskn, avsk.årKlicka på ”Next” och du kommer till en tabell med följande kolumner:

Kolumn

 

Institution


ID

Unikt ID för den definitiva anläggningen

Projektnummer


Kostnadsbärare


Aktivitet


Enhet


Typ kod

Anläggningstyp

Beskrivning

Benämning på anläggningen

Anskaffningsdatum

Anskaffningsdag för den definitiva anläggningen. Anges enligt formatet ÅÅÅÅMMDD

Anskaffningsvärde

Inköpsvärde som bokförts för anläggningen

Slutavskrivningsdatum

Datum för sista planmässiga avskrivningsdatum Anges enligt formatet ÅÅÅÅMMDD

Restvärde

Visar restvärdet av anläggningen (Anskaffningsvärde – Avskrivning = restvärden )

Avskaffningsvärde kvar efter dispositionsdatum

Värde kvar efter projektets dispositionstid

Kompletterande beskrivning

Fältet används endast för upplysning (serienummer, ägare, placering)

Serienr

serienummer

Ansvarig


 

Vi har Följande anläggningstyper och avskrivningstider:

Avskrivningstid

Anläggningstyp

3 år

Datorer

5 år

Kontorsinventarier
Maskiner
Elektrisk apparatur
Bilar
Immateriella anläggningstillgångar

10 år

Maskiner
Fartyg, skepp
Flygplan
Byggnadsinventarier

25 år

Fartyg, skepp

50 år

Byggnader (Fr.o.m. 1999-01-01 görs ej nyupplägg med 50 års avskrivningstid)

Icke avskrivningsbara

Kons

Planmässiga avskrivningar

För anläggningar som SU äger ska anskaffningskostnaden spridas över ett antal år, oftast knutet till den beräknade tekniska/ ekonomiska livslängden. Detta sker bokföringsmässigt genom avskrivningar.

Avskrivning styrs via klassificering av anläggningarna i anläggningstyper. Till en anläggningstyp.

Anl. typ

Kontonummer

Anl.typ

Kontonummer

Avskriv. Typ

Avskriv. Tid

År1998

År 1998

År 2012

År 2012

 

 

MASK

1710

MASK

1210

MA5

5 ÅR

 

 

MAS1

1210

MA10

10 ÅR

APEL

1724

INRE

1250

KO5

5 ÅR

XAPE

1724

 

 

 

5 ÅR

KOIN

1721

INRE

1250

KO5

5 ÅR

XKOI

1721

 

 

 

5 ÅR

INRE

1722

INRE

1250

KO5

5 ÅR

XINR

1722

 

 

 

5 ÅR

ÖM

1723

INRE

1250

KO5

5 ÅR

XOMI

1723

 

 

 

5 ÅR

 

 

 

 

 

 

DATO

1730

DATO

1222

DA3

3 ÅR

XDAT

1730

HEMD

1222

DA3

3 ÅR

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMA

1230

IMMA

5 ÅR

 

 

 

 

 

 

BITR

1751

BITR

1240

B15

5 ÅR

XBIT

1751

 

 

 

5 ÅR

ÖVTR

1752

BITR

1240

B15

5 ÅR

XÖVT

1752

 

 

 

5 ÅR

 

 

 

 

 

 

BYEM

1741

BYIN

1193

BY10

10 ÅR

XBYE

1741

 

 

 

10 ÅR

BYIN

1742

BYIN

1193

BY10

10 ÅR

XBYL

1742

 

 

 

10 ÅR

FÖFA

1820

FÖFA

1190

FF10

10 ÅR

 

 

 FAR2 

1243 

 FA25

 25 ÅR 

FART

1780

FART

1243

FA10

10 ÅR

XFAR

1780

 

 

 

10 ÅR

 

 

 

 

 

 

KNST

1760

KNST

1260

Avskrivs ej

 

 

 

 

 

 

 

BYGG

1810

UTGÅR

 

 

 

XBYG

1810

UTGÅR

 

 

 


  • No labels