Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Rapporten innehåller uppgifter om samtliga anläggningar per institution, projekt och forskar- namn med kopplingen till anskaffningsår och restvärden av avskrivningar.

Inom en institution är en stor del av kapitalet bundet i fasta anläggningar. Det kan vara fastigheter, maskiner, bilar, inventarier men också immateriella tillgångar såsom programvaror.

Rapporten har två huvuduppgifter: dels att ge en specifikation till de samlingskonton i huvudboken där anskaffning av anläggningar bokförs, dels att ge underlag för planmässiga avskrivningar.

Sökmenyn:

När du loggat in i IVS och valt mappar  ”Ekonomi” och ”Anläggningar” kan du välja mellan fyra menyer eller kombinera flera.

Meny

Beskrivning

 

Institution

Total anl. per institutionen

***

Projektnummer

Total anl. per projekt

7 till 9 siffror

Forskare

Total anl. per forskare

****

År

År (alla år ifall du inte väljer något)

****

Restvärde

Anläggningar som har restvärde kvar

****

KombinationAv alla..

Inst, proj, forskn, avsk.årKlicka på ”Next” och du kommer till en tabell med följande kolumner:

Kolumn

 

Institution


ID

Unikt ID för den definitiva anläggningen

Projektnummer


Kostnadsbärare


Aktivitet


Enhet


Typ kod

Anläggningstyp

Beskrivning

Benämning på anläggningen

Anskaffningsdatum

Anskaffningsdag för den definitiva anläggningen. Anges enligt formatet ÅÅÅÅMMDD

Anskaffningsvärde

Inköpsvärde som bokförts för anläggningen

Slutavskrivningsdatum

Datum för sista planmässiga avskrivningsdatum Anges enligt formatet ÅÅÅÅMMDD

Restvärde

Visar restvärdet av anläggningen (Anskaffningsvärde – Avskrivning = restvärden )

Avskaffningsvärde kvar efter dispositionsdatum

Värde kvar efter projektets dispositionstid

Kompletterande beskrivning

Fältet används endast för upplysning (serienummer, ägare, placering)

Serienr

serienummer

Ansvarig


 

Vi har Följande anläggningstyper och avskrivningstider:

 

 

 • Datorer

  Avskrivningstid

  Anläggningstyp

  3 år

  • Datorer

  5 år

   

 • No labels