Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Syfte

Syftet med rapporten är att få information från ansökan via antagning till registrering och resultat för kurstillfällen som sökts via NyA. Det är bara utbildningstillfällen för kurs som kommer med i denna rapport. Rapporten redovisas i form av en lista för en viss antagningsomgång. Indikatorerna finns med för att underlätta jämnföresler.

Rapporten kan användas för framtida planering.

Målgrupp

För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för beslut om utbildning och utbud vid institutionen.

Kan även användas för övergripande planering av utbildningsledare/motsvarande på fakulteten.

Rapportbeskrivning

Du gör först ett urval för vilken termin du är intresserad av att följa upp. Därefter startar framsökningen av uppgifter till rapporten. Den kan ta lite tid då rapporten visar alla uppgister för hela universitetet. En lista visas med uppgifter sorterade institution, antagningsomgång, tillfälleskod och kurs. Uppgift om antal visas för planeringstal, ansökningar, förstahandsansökningar, antagna, reserver, registrerade, klar med kurs visas som antal för tillfället. De indikatorer som räknats fram är söktryck, beläggning och genomströmning. I rapporten kan du välja en fakultet eller en institution som du vill se närmare på. Summering för institutionen sker om du valt en institution, annars sker summerringen för fakultetet.

Detaljerad rapport för kurs
Du kan sedan gå vidare till att detaljgranska en kurs genom att klicka på länken som utgörs av kursnamnet. Då får du upp en ny rapport i ett nytt fönster. Där visas en historik för kursen från höstenterminen 2007 och framåt för de kurstillfällen som givits. Redovisningen sker dels i ett diagram med enbart indikatorerna och dels i en lista på nästa sida. Listan innehåller nästan samma uppgifter som huvudrapporten samt fler parametrar för kurstillfället. Eftersom rapporten ligger i ett extra fönster så går det lätt att gå till huvudrapporten för att välja en annan kurs.

Begrepp

Söktryck = Antal förstahandssökande/Planeringstal.
Beläggning = Antalet registrerade/Planeringstal
Genomströmning = Antalet klara/Antalet registrerade.

För genomströmning så kan det bli intressant först när kurstillfället är avslutat i tiden.

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna om antal ansökningar, förstahandsansökningar och antagna, reserver är hämtade från NyA. Registreringar och slutresultat på kurs hämtas från Ladok-registret. Uppdatering sker dagen efter uppgifterna kommit in i respektive system. Rapporten knyter ihop uppgifterna från datakällorna på individnivå.

Vid organisatoriska förändringar redovisas utfallet för utbildningsutbudet på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för denna redovisning sker direkt efter att utbildningen bytt institution i Ladok-registret.

  • No labels