Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Syftet med rapporten är att ta fram information om registrering på kurs i grundutbildningen. Rapporten visar förstagångsregistrerade (registreringstyp FFG), dvs studenter som påbörjar studier på en kurs den terminen och ger en snabb överblick över antalet registrerade studenter fördelade på kön och med redovisning av högskolanybörjare.

I detaljrapporten visas detaljerad information per kurstillfälle, där bla antal ffg-registrerade, högskolanybörjare och avbrott visas.

Målgrupp

För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för beslut för framtida utbildningsutbud, rekryteringsåtgärder m.m. vid institutionen. Kan även användas för övergripande planering av utbildningsledare/motsvarande på fakulteten.

Rapportbeskrivning

Rapporten består av följande delar:
• ”Registrering (SCRG01)” - översikt
• ”Registrering detaljer (SIRG01)” - detaljrapport

”Registrering (SCRG01)” - översikt
Du kommer först till en grafisk beskrivning av antalet registrerade på hela SU uppdelat på två grafer. En för vårterminer och en för höstterminer. De innehåller förstagångsregistreringar på kurser i grundutbildning oavsett finansieringsform. Staplarna är uppdelade efter kön. Nybörjare vid högskola redovisas med en linje. Om du för muspekaren över stapeln så visas värdet i en textruta. Du kan sedan välja bla institution, fakultet och termin via rullgardinsmenyerna överst i rapporten. Utsökning av uppgifter visas först efter du klickat på "Kör rapport".

Under diagrammen visas tabeller med antalet registrerade studenter både fördelat per termin (enligt diagrammen), men även fördelat per år, där året är vårterminen och hela den efterföljande höstterminen. 2016 är alltså VT2016 + hela HT2016.

”Registrering detaljer (SIRG01)” - detaljrapport 
För att få mer detaljerade uppgifter klickar du på en av staplarna i ett av diagrammen när handen visas istället för pil. Då öppnas en detaljrapport i ett nytt fönster med de detaljerade uppgifter för det som översiktsrapporten visade. Mätvärden är antal ffg-registrerade totalt samt hur många av dessa som läser kursen inom ett program, registrerade efter kön, antal registrerade högskolanybörjare på kurstillfället samt hur många som gjort avbrott respektive avbrott. Rapporten innehåller även annan detaljerad information om kurstillfället, som kurstakt, kurstid, finansieringsform, SCB-ämne, fördjupning samt kursens fördjupning.

På sista sidan av detaljrapporten visas både totalsummor av registreringar och antalet unika registrerade studenter.

Begrepp

Förstagångsregistrering (FFG)

Finansieringsform

SCB-ämne

Huvudområde

Fördjupning

Planeringstal

Högskolanybörjare

Avbrott

Tidigt avbrott

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna om antal registrerade är hämtade från främst från Ladokregistret.
Ytterligare beskrivning av datakälla och uppdatering finns samlat i ett särskilt dokument.

Uppdatering sker dagen efter uppgifterna kommit in i systemet. Vid organisatoriska förändringar redovisas kurserna på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för denna redovisning sker direkt efter att utbildningen bytt institution i Ladokregistret.

  • No labels