Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Rapporten visar antal sökande till utlysta doktorandplatser fördelade på kön och ålder.

Rapporten används framför allt inom universitetets utbildningsgranskningar för utbildning på forskarnivå men kan även användas för den som vill se statistik över hur söktrycket till utbildning på forskarnivå ser ut inom en institution. Endast data per institution, ej per forskarutbildningsämne, ingår i rapporten.

Observera att ett visst antal doktorandplatser inte utlyses i källsystemet, t.ex. gäller detta ibland s.k. industri-/företagsdoktorander som finansieras inom ramen för anställning hos annan arbetsgivare än Stockholms universitet och vissa stipendiefinansierade doktorander, vilket gör att data för vissa institutioner kan bli missvisande.

Rapportbeskrivning

Rapporten innehåller fyra valmöjligheter.

Välj först att visa ett eller flera år. Man kan därefter välja att visa område och därefter fakultet (eller välja fakultet direkt). Till sist kan man välja att visa land från vilka de sökandes ansökningar kommer. Observera att det även går att välja land direkt i rapporten i ett senare skede.

Per institution( inom valt område eller fakultet) visar rapporten i startläge följande:

Kolumn 1 visar anställningsform, i regel tidsbegränsad anställning eller stipendium. (I de fall andra alternativ visas kan det bero på att en del tidiga test gjordes i källsystemet eller att någon lagt in en felaktig anställningsform.)
Kolumn 2-3 visar antal platser och antal annonser.
Kolumn 4 visar land (på engelska). Om inget val har gjorts tidigare kan man ändå få fram detta genom att klicka på pluset i kolumnen.
Kolumn 5-12 visar antal sökande totalt (kolumn 5) och uppdelat på kön och ålder (kolumn 6-11). I den sista kolumnen visas sökande som inte går att identifiera utifrån ???

Begrepp

Söktryck utbildning på forskarnivå
Doktorandplats (utlyst)

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna i rapporten kommer från ReachMee och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.

  • No labels