Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Rapporten visar antal/andel doktorandnybörjare med eller utan doktorsexamen inom 5 respektive 8 år eller mer fördelade på kön och ålder.

Rapporten används framför allt inom universitetets utbildningsgranskningar för utbildning på forskarnivå men kan även användas för den som vill se statistik över genomströmning i form av examensfrekvens inom ett forskningsämne (forskarutbildningsämne). Endast doktorsexamina ingår i rapporten.

Rapportbeskrivning

Rapporten innehåller tre valmöjligheter.

Välj först att visa ett forskningsämne eller flera forskningsämnen. Observera att även äldre forskningsämnen finns med i listan. Man kan därefter välja att visa åldersgrupp, dvs doktorandnybörjarnas ålder, i rapporten (visas inte i startläge). Man kan även välja att visa rapporten könsuppdelad (startläge), totalen eller både och ("välj alla").

Per forskningsämne visar rapporten i startläge följande:

Kolumn 1 visar doktorandnybörjarens startår.
Kolumn 2 visar åldersgrupp. Om inget val har gjorts kan man ändå få fram detta genom att klicka på pluset i kolumn 1.
Kolumn 3 och 4 visar antalet doktorandnybörjare fördelat på kön.
Kolumn 5-8 visar antal respektive andel (i procent) doktorandnybörjare, fördelat på kön, som har tagit ut doktorsexamen inom 0-5 år efter startåret.
Kolumn 9-12 visar antal respektive andel (i procent) doktorandnybörjare, fördelat på kön, som har tagit ut doktorsexamen inom 0-8 år efter startåret.
Kolumn 13-16 visar antal respektive andel (i procent) doktorandnybörjare, fördelat på kön, som saknar doktorsexamen eller som har tagit ut doktorsexamen senare än åtta år efter startåret.

Observera att kolumnerna ändras om man har valt att även visa totalen i rapporten.

Begrepp

Examensfrekvens
Forskningsämne
Åldersgrupp
Doktorandnybörjare
Startår

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna i rapporten kommer från Ladok och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.

  • No labels