Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Lokala regler, mallar och stöd

Regler och handläggningsordning vid SU: https://www.su.se/medarbetare/studieadmin/tillgodor%C3%A4knande/regler-och-handl%C3%A4ggningsordning-f%C3%B6r-tillgodor%C3%A4knande-1.306574

Tillgodoräknandeprocessen, mallar och stöd från Medarbetarwebben: https://www.su.se/medarbetare/studieadmin/tillgodor%C3%A4knande


Manual för hantering av tillgodoräknande 

Manualen omfattar tillgodoräknande inom grundutbildningen, utbytesstudier, forskarutbildning och reell kompetens.

Tillgodoräknande.pdf 


Rättning av tillgodoräknandeärende i Ladok

Om ett ärende är klarmarkerat kan den som klarmarkerade ärendet samt den som är tilldelad som attestant ändra i det.

Om ärendet redan är attesterat då kan man endast rätta benämning på "Annan specifikation" samt om tillgodoräknandet ska ligga inom en kurspaketering. 

Ska något utöver detta rättas behöver beslutet tillfälligt tas bort och läggas in på nytt. 

Observera att tillgodoräknande aldrig får tas bort, inte ens på studentens begäran. 

Hantering av tillgodoräknande som omfattar flera kurser eller dela

Om grunden i tillgodoräknandet eller det som grunden ska motsvaras av utgörs av flera kurser/moduler/annat måste ärendet delas upp i separata ärenden. 

Anledningen till detta är för att det ska kunna gå att använda någon av delarna i en examen. 

Det ska tydligt framgå vilken grund i tillgodoräknandet som motsvarar respektive kurs, modul eller annat. 
  • No labels