Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.Innehållsförteckning

Table of Contents
maxLevel3
minLevel2


Etablering av doktorand i Ladok

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Om den blivande doktoranden inte finns i Ladok sedan tidigare behöver den etableras i Ladok. Etablering är inte samma sak som att bli antagen till sitt forskarämne.   

Mejla ladok@su.se och ange följande uppgifter till oss:

 • Svenskt personnummer (om det finns)
 • Födelsedatum i formatet år/månad/dag 
 • Efternamn
 • Förnamn 
 • Kön
 • Ange om doktoranden tidigare läst vid något svenskt lärosäte


Antagning till forskarämne

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

För att kunna anta krävs ett eget ämnestillfälle för varje doktorand. Ämnestillfället måste beställas hos Ladokgruppen, mejla ladok@su.se 

Bifoga uppgift om:

 • Personnumret och namn för den doktorand som ska antas.
 • Forskarämne
 • Vilket halvår doktoranden börjar 
 • Om antagningen avses leda till Doktorsexamen (4 år) eller Licentiatexamen (2 år)
 • Uppgift om startdatum och slutdatum
 • Om det eventuellt gäller antagning till senare del

  Ladok meddelar koden för ämnestillfället och institutionen kan anta doktoranden och registrera på forskningsarbetet.


Handledare och ISP (individuell studieplan)  

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Institutionen lägger till huvudhandledare och handledare under fliken Studentuppgifter i vänsterkolumnen under Aktörer. Saknas personerna i aktörslistan kontakta ladok@su.se. Slutdatum läggs bara in om doktoranden byter handledare.

ISP upprättas årligen och kan läggas in i Ladok (frivilligt) under fliken Studentuppgifter i vänsterkolumnen under Dokumentera beslut.


Lägg in och registrera forskningsarbete

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Koderna för forskningsarbeten är:

 • DOKT+institutionskod 
 • LICE+institutionskod - Hör av dig till ladok@su.se om din institutionskod inte finns med.

Exempelvis har Zoologiska institutionen med institutionskod 468 forskningsarbetena DOKT468 Doktorsavhandling och LICE468 Licentiatuppsats


Doktorander antas och registreras på ett forskningsarbete

 • För att kunna registrera att doktoranden påbörjat sin utbildning måste ett tillfälle på Forskningsarbetet (avhandlingsarbetet) läggas in.
 • Här registreras doktoranden halvårsvis (i början av varje halvårsperiod, januari eller juli,  som doktoranden är aktiv).
 • Registrering kan göras av administratör eller av doktoranden själv om man lägger in en registreringsperiod.
 • För att kunna rapportera in godkänd avhandling.


Förläng studieperiod på forskningsarbete


Byt från Lice- till Dokt-avhandling

För doktorand som ska lämna in en licentiatuppsats inom sitt forskarämne behöver man först registrera doktoranden på en licentiatuppsats med koden LICE+institutionskod i Ladok. När licentiatuppsatsen är godkänd registreras doktoranden på doktorsavhandlingen med koden DOKT+institutionskod.


Antagning och registrering på forskarkurs och individuellt åtagande

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Vem gör vad i Ladok?Doktorander från andra lärosäten - Antagning till forskarkurs och individuellt åtagandeSkapa forskarkurs och tillfälle

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Forskarkurs: Institutionen lägger in forskarkursen i SISU och inrättar den.

Dessa uppgifter behöver läggas in för att kunna inrätta kursen:Se SISU-manualen för hur man skapar forskarkurs: 3. Arbeta med Kurser och Program#3.ArbetamedKurserochProgram-SkapaForskarkursForskarkurstillfälle:

Det går inte att skapa forskarkurstillfällen i SISU. För att få ett tillfälle till din forskarkurs: Mejla ladok@su.se uppgift om:

 • Forskarkurskod
 • Startperiod (halvår)
 • Studieperiod om den avviker från halvåret (start och slut-datum)


Individuellt åtagande

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Används för t.ex. läskurser, konferensdeltaganden eller forskarkurser som saknar kurskod. 

Kursägande institution skapar detta i Ladok.

Andra resultat

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Kurser från gamla Ladok konverterades in i nya Ladok som "Andra resultat" och syns under en egen rubrik på doktorandens översikt. Kurserna som ligger som Andra resultat kan ligga kvar här och kan ingå i en examen precis som forskarkurser och individuella åtaganden.

Rapportera resultat

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

När ska jag använda respektive rapporteringssätt?


Vad

Läst varHur rapporteraRapporteras av
Forskarkurser (med kurskod)Stockholms universitetPå forskarkursenKursägande institution
LäskurserStockholms universitetIndividuellt åtagandeKursägande institution
KonferensdeltagandeStockholms universitet
(Själva konferensen kan vara någon annanstans)
Individuellt åtagandeDoktorandens institution

Andra forskarkurser utan kurskod

(OBS! ej unversitetslärarutbildning CeUL)

Stockholms universitetIndividuellt åtagandeKursägande institution
ForskarkurserAndra lärosätenTillgodoräknasDoktorandens institution
Universitetslärarutbildning från CeULStockholms universitetAnnan merit + TillgodoräknasDoktorandens institution
Kurser från grundutbildningen som är läst innan doktoranden blev antagen till forskarutbildningenStockholms universitet eller andra lärosätenTillgodoräknasDoktorandens institution


ResultatrapporteringKurser på grund- eller avancerad nivå inom FOU

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8
 1. Typfall 1: student läser först kursen på avancerad nivå, blir sedan antagen till forskarutbildning. Kursen kan tillgodoräknas inom forskarutbildningen
 2. Typfall 2: student är antagen till forskarutbildning och läser sedan inom den en kurs som även riktar sig till studenter på avancerad nivå. Kursen ska vara en forskarkurs  eller ett individuellt åtagande för doktoranden.

Tillgodoräknande

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Tillgodoräknande är en motsvarandebedömning som består av två delar, en grund dvs. kurs läst vid annat lärosäte som motsvaras av kurs vid SU.

Annan merit och tillgodoräknande ger enbart tillgodoräknade poäng, högskolepoängen och grunden för detta finns vid något annat lärosäte.
Studieaktivitet och finansiering

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Läggs in för alla doktorander så snart som möjligt efter varje kalenderhalvår. 

Koder:

UBB  Utbildningsbidrag

DTJ   Anställning som doktorand

HTJ   Annan anställning inom universitetet

AUH   Annan anställning utanför universitetet 

STP    Stipendium

ÖVR   Övrigt (Studiefinansiering saknas)

FTG   FöretagsdoktorandEn mer detaljerad beskrivning av vad de nationella finansieringstyperna står för samt några exempel på hur aktivitet och försörjning kan redovisas (Källa: SCB) SCB_Försörjningtyper_och_Exempel.pdf

Blankett för Studieaktivitet och finansiering finns här: Ladokblanketter

Mer information från Statistiska centralbyrån


Rätta titel på avhandling

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8
Alla kurser klara

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Rapporteras in under "Studentuppgifter" - Dokumentera beslut.
Utbildningsmaterial forskarutbildning

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Här hittar du allt material/manualer från vår Ladok-utbildning:


Panel
borderColor#ffe5cc
bgColor#fff2e6
titleBGColor#ffe5cc
titleAntagningsordning för utbildning på forskarnivå

Rektor har 2020-12-04 beslutat om Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (dnr SU FV-1.1.2-4212-20). Beslutet träder i kraft 2021-01-01 och ersätter Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (dnr SU FV-1.1.2-3502-17).

Länk till Antagningsordning för utbildning på forskarnivå


Panel
borderColor#ffe5cc
bgColor#fff2e6
titleBGColor#ffe5cc
titleRegler för utbildning och examination på forskarnivå

Rektor har 2020-12-17 beslutat om Regler för utbildning och examination på forskarnivå (dnr SU FV-1.1.2-0526-20). Beslutet träder i kraft 2021-01-01 och ersätter Regler för utbildning och examination på forskarnivå (dnr SU FV-1.1.2-3448-17).

Länk till Regler för utbildning och examination på forskarnivå

Det administrativa flödet

Förstorad bild: Administrativt flöde Forskarutbildning.pdf