Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Innehåll:

Table of Contents
maxLevel2
minLevel2

                  
Etablering

Om personen inte finns i Ladok behöver den etableras.  Mejla ladok@su.se och ange personens födelsedata, efternamn, förnamn och kön.

Antagning

För att kunna anta krävs ett eget ämnestillfälle för varje doktorand. Ämnestillfället måste beställas hos Ladokgruppen, mejla ladok@su.se 

Bifoga uppgift om:

 • Personnumret och namn för den doktorand som ska antas.
 • Forskarämne
 • Vilket halvår doktoranden börjar 
 • Om antagningen avses leda till Doktorsexamen (4 år) eller Licentiatexamen (2 år)
 • Uppgift om startdatum och slutdatum
 • Om det eventuellt gäller antagning till senare del

  Ladok meddelar koden för ämnestillfället och institutionen kan anta doktoranden och registrera på forskningsarbetet.

Handledare och ISP (individuell studieplan)                 

Institutionen lägger till huvudhandledare och handledare under fliken Studentuppgifter i vänsterkolumnen under Aktörer. Saknas personerna i aktörslistan kontakta ladok@su.se. Slutdatum läggs bara in om doktoranden byter handledare.

ISP upprättas årligen och kan läggas in i Ladok (frivilligt) under fliken Studentuppgifter i vänsterkolumnen under Dokumentera beslut.

Registrering forskningsarbete

Koderna för dessa är:

 • DOKT+institutionskod 
 • LICE+institutionskod - Hör av dig till ladok@su.se om din institutionskod inte finns med.

Exempelvis har Zoologiska institutionen med institutionskod 468 forskningsarbetena DOKT468 Doktorsavhandling och LICE468 Licentiatuppsats

Genom att inom Studieplanen (eller under Studiedeltagande om man så föredrar) skapa ett individuellt tillfälle/åtagande för doktoranden och välja att koppla det till det önskade forskningsarbetet, och sedan registrera på det, blir det därefter möjligt att rapportera in godkänd avhandling (eller licentiatuppsats) och dess titel.

View file
nameForskarkurs- och forskartillfälle.pdf
height250

 PDF
Hur skapa tillfälle för forskningsarbete för:

 1. Doktorand som konverterats in från gamla Ladok och ska avsluta utbildningen efter övergången till nya Ladok. 

Manual: Forskningsarbete för doktorander som ska avsluta sin forskarutbildning (konverterade från Ladok Nouveau)

2. Nya doktorander som läggs in i systemet efter övergången till nya Ladok

 • För att kunna registrera att doktoranden påbörjat sin utbildning måste ett tillfälle på Forskningsarbetet (avhandlingsarbetet) läggas in.

 • Första registreringen när antagningen dokumenterats och doktoranden påbörjar sina studier görs av institutionens administratör.

 • Därefter kan doktoranden själv registrera sig för fortsatta studier på Forskningsarbetet vid varje nytt kalenderhalvår (januari och juli) om registreringstider anges (s.6 i "Forskningsarbete för nyantagna doktorander")

 • Manual: Forskningsarbete för nyantagna doktorander

Registrering forskarkurs, individuellt åtagande

Forskarkurs och -tillfälle

Forskarkurs: Institutionen lägger in forskarkursen i SISU och inrättar den.

Forskarkurstillfälle: Används om flera ska läsa samma kurs. Mejla ladok@su.se uppgift om:

 • Forskarkurskod
 • Startperiod (halvår)
 • Studieperiod om den avviker från halvåret (start och slut-datum)
 • Om kurstillfället går över flera halvår - ange studieperiod och antal högskolepoäng för respektive studieperiod

Individuellt kurstillfälle på forskarnivå: Institutionen skapar detta i Ladok
Hur man skapar Individuellt kurstillfälle finns beskrivet i vårt utbildningsmaterial: Påbyggnadskurs Forskarutbildning
Det finns även beskrivet i en Lathund: Handhavandeguide, Forskarnivå på ladok.se ladok.se/utbildningsvagar/forskarniva

Kurser på grundnivå inom FOU

Måste först godkännas av huvudhandledaren

 • Tillgodoräknas inom forskarutbildningen
 • Tillgodoräknanden, se Handlägga tillgodoräknande, Lathund, ladok.se

Avgiftsskyldig forskarstudent får registreras på grundutbildning om det uttryckligen står i studieplanen (ISP), de ges då dispens och får läsa den kursen avgiftsfritt.
 

 1. Typfall 1: student läser kursen på avancerad nivå, antas sedan till forskarutbildning. Kursens tillgodoräknas.
 2. Typfall 2: student antas till forskarutbildning och läser inom den en kurs som även riktar sig till studenter på avancerad nivå. Kursen ska vara en forskarkurs för doktoranden.

Studieaktivitet och finansiering

Såhär lägger du in Studieaktivitet och finansiering:

Manual för Studieaktivitet och finansiering.pdf


Vi har nu övergått till att använda de nationella finansieringstyperna enligt SCB.

Gammal kod    Ny kod

        1UT         UBB  Utbildningsbidrag

        3DO        DTJ   Anställning som doktorand

        5AU         HTJ   Annan anställning inom universitetet

        6FÖ        AUH   Annan anställning utanför universitetet 

        7ST        STP    Stipendium

        9ÖV       ÖVR   Övrigt (Studiefinansiering saknas)

        FTG       FTG   Företagsdoktorand

 

Blankett för Studieaktivitet och finansiering finns här: Ladokblanketter

Mer information från Statistiska centralbyrån


Resultatrapportering och Tillgodoräknande

Här hittar du manual för resultatrapportering och tillgodoräknande: Påbyggnadskurs Forskarutbildning

Alla kurser klara

Här hittar du manual för att dokumentera beslutet Alla kurser klara: Påbyggnadskurs Forskarutbildning

Utbildningsmaterial forskarutbildning

Här hittar du allt material/manualer från vår Ladok-utbildning: Påbyggnadskurs Forskarutbildning  

Fler manualer och demofilmer