Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Syfte

Rapporten syftar till att på övergripande nivå följa utvecklingen av andelen kvinnor och män inom ett urval personalkategorier.

Målgrupp

Rapporten är primärt framtagen som underlag till årsredovisning och uppföljning av verksamheten.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar medelantal och andelar kvinnor och män i olika personalkategorier, lärare (adjunkt, lektor, biträdande lektor, professor samt övriga lärare), forskare (forskare och postdoktor), forskarstuderande (anställda med doktorandanställning) och T/A-personal (administrativ-, teknisk-, bibliotek).

Begrepp

lärare

Medelantal anställda

Datakälla

Uppgifterna är hämtade från lönesystemet Primula. Uppgifterna i Primula uppdateras en gång per dygn.