Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

En minskning av antal publikationer över tid kan vara behöva utredas. En ökning av antal sakkunniggranskade publikationer kan vara ett tecken på att en ökad mängd forskning med bra kvalitet, en hög andel sakkunniggranskat brukar eftersträvas för en hög kvalitet inom forskningen.

...