Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du kommer till en grafisk beskrivning av antalet antagna utifrån de val som gjorts, uppdelat på ett eller flera diagram. Staplarna är uppdelade efter kön medan linjen visar antal högskolenybörjare. En per helår, en per vårtermin och en per hösttermin. Om du för pekaren över grafen så visas antalsuppgifter i en textruta. För ytterligare detaljering av uppgifterna i en stapel klickar du på stapeln i ett av diagrammen när handen visas.

...