Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Innan rapporten körs har du möjlighet att göra ett urval kring vilka uppgifter som ska visas, genom att välja exempelvis ett område, en institution eller en specifik termin. För att ta kunna titta på samtliga terminer och all utbildning vid Stockholms universitet väljer man Alla terminer. När alla val är gjorda klickar man på Kör rapport.

Du kommer först till en grafisk beskrivning av antalet antagna för hela SU utifrån de val som gjorts, uppdelat på tre grafer. Staplarna är uppdelade efter kön medan linjen visar antal högskolenybörjare. En per helår, en per vårtermin och en per hösttermin. Den innehåller alla antagningsomgångar till all typ av utbildning. Du kan sedan välja fakultet och/eller institution. Motsvarande grafer visas nu för vald fakultet/institution. Om du för pekaren över grafen så visas antalsuppgifter i en textruta. För ytterligare detaljering av uppgifterna i en stapel klickar du på stapeln i ett av diagrammen när handen visas.

...