Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Syfte

Syftet med rapporten är att få en samlad bild av utvecklingen för de ekonomi-indikatorer som universitetsledningen pekat ut som de viktigaste för att ge en samlad bild av hur verksamheten har utvecklats under det gångna året.

En indikator som inte uppvisar siffror som man är nöjd med eller som visar på en negativ trend över tid kan peka på att något behöver göras. En indikator kan ofta tjäna som underlag diskussioner samt utgöra underlag för att sätta upp aktiviteter i universitetets strategier (se appendix Åtgärdsplan) eller för att sätta upp enskilda mål i exempelvis en verksamhetsplan. Aktiviteterna och målen i en strategi eller verksamhetsplan är ofta i form av något man vill jobba extra med under en viss tid för uppnå en förbättring. En indikator kan även användas som underlag till den riskanalys som årligen upprättas. Ibland används begreppet nyckeltal istället för indikator.

Målgrupp

Målgruppen är chefer på olika nivåer. Rapporten utgör även underlag för den redovisning som görs för universitetsstyrelsen varje år (vanligtvis vid aprilmötet).

Rapportbeskrivning

Rapporten går att köra på SU-, områdes-, fakultets- respektive institutionsnivå.

Varje indikator visas med separata diagram som visar utvecklingen för indikatorn över tiden. Om man klickar på en punkt i ett linjediagram eller en stapel i ett stapeldiagram (när pekaren ändrar symbol till en hand) så kommer man vidare till en mer detaljerad rapport. Den nya rapporten öppnas med samma år som man klickat på.

DiagramKort beskrivning
Årets kapitalförändring (% av intäkter)

Visar årets kapitalförändring som andel i förhållande till summa intäkter. Målet är att ligga inom +/- 1 procent.

Summa myndighetskapital/kapitalförändring (% av intäkter)
  • SU-nivå = Visar Summa myndighetskapital/Summa intäkter
  • Områdes-, fakultets- och institutionsnivå = Visar Summa kapitalförändring/Summa intäkter (inkl. interna transaktioner)
Beviljade externa bidrag

Visar beviljade externa bidrag, vilket inkluderar samtliga externa kontrakterade forskningsbidrag.

För åren t o m 2013 avser det endast kontrakt med beviljade belopp i SEK. För åren fr o m 2014 avser det även belopp i andra valutor omräknade till SEK enligt den kurs som gällde vid beviljandetillfället.

Det kan ofta vara en stor variation mellan olika år (främst pga av att VR ibland kan dela ut stora belopp som ska räcka under flera år) och en nedgång ett enskilt år behöver inte vara något anmärkningsvärt, däremot om det är en långsiktigt nedåtgående trend. Därför används ett glidande medelvärde för att ”plana” ut kurvorna till mer ”normal” nivå för att visa på den långsiktiga utvecklingen.

Begrepp och förklaring

Beviljade forskningsbidrag

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna i denna rapport hämtas från en rad olika datakällor såsom ekonomi-, personal-, student- och forskningssystemen. Uppdateringar från respektive källsystem in till IVS sker varje natt men pga av att mycket av uppgifterna är aktuella främst efter ett bokslut så förändras inte rapporten så ofta.