Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Syftet med rapporten är att ta fram information om registreringar knutna till antagen student som i sin tur är aktiv och går att knyta till ett program/inriktning samt starttermin. Syftet är att kunna överblicka flödet av studentersom exempelvis mellan institutioner och terminer.

Testfall

Det finns testfall dokumenterade för rapporten på följande sida:

Målgrupp

För studieadministratörer, programansvariga, storkursansvariga samt studievägledare kan rapporten utgöra ett underlag för utbildningsplanering.

...