Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Fält

Betydelse

Benämning

Benämning, max 120 tecken

Engelsk benämning

Max 120 tecken, observera att varje ord utom prepositioner ska inledas med versal. Ex English for Swedish Sign Language Interpreters

Kod

För kurs: Sex tecken. Prefix + 4 tecken. Koden bestäms av respektive institution/fakultet. Varje institution förfogar över ett eller flera prefix, ex. EN för engelska. De följande fyra tecknen är alfanumeriska (0-9 och A-Ö) och väljs med fördel efter en princip där t.ex nivå framgår.

För program: Fem tecken. Första positionen anger fakultet; H för humanistisk, S för samhällsvetenskaplig, N för naturvetenskaplig och J för juridisk fakultet. Observera att lärarutbildningar istället har ett inledande L för att en lätt skall kunna urskilja dem. Sista positionen anger vilken examen utbildningen leder till; K för kandidatexamen, M för magisterexamen, O för masterexamen och Y för yrkesexamen.

Poäng

Högskolepoäng

Utbildningsnivå

Grundnivå, eller avancerad nivå

Betygsskala

AF - sjugradig  betygsskala standard
UV - tregradig
UG - tvågradig
UB - Används av Juridicum

Huvudområde

Välj i första hand kursens huvudområde i värdelistan. I undantag väljer du SCB/Ämne

Fördjupning

Välj i värdelistan fördjupning

Ges vid

Institutionen som ger kursen

Behörighet

Välj mellan att använda standardiserade behörigheter eller att skriva in behörigheten i ett fritextfält. Behörighet hör till kurs- och utbildningsplan och återspeglar vilka förkunskaper studenten ska ha.

...