Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Syftet med rapporten är att ge aktuell information om löneläget för ett urval befattningar (befattningsgrupper) vid Stockholms universitet. Information om löneläget kan utgöra ett stöd t ex i samband med lönerevision eller vid rekrytering av nya medarbetare.

...