Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Syfte 

Syftet med rapporten är att få en överblick över hur andelen helårsstudenter fördelas mellan program och kurser.

...

Data för samtliga år som IVS har information om visas.

 

Målgrupp

För beslutsfattare centralt men även på fakultets och institutionsnivå. Rapporten kan utgöra ett underlag för att följa upp fördelningen helårsstudenter på program i förhållande till på kurs både på områdes- och fakultetsnivå.

Med helårsstudenter menas studier som antingen är på grund- eller avancerad nivå.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar fördelningen av helårsstudenter (HST) mellan utbildningsprogram respektive fristående kurs över tid på område och fakultetsnivå. HST på Universitetsförvaltningen visas endast i tabellen och avser registrering av utresande utbytesstudenter inom centrala avtal där institutionstillhörighet ej är möjlig.

...

Det andra diagrammet visar fördelningen helårsstudenter på program fördelat per fakultet.

 

Begrepp och förklaring 

Helårsstudent (HST)

Program

Kurs

Datakälla och uppdatering

Uppgifter om helårsstudenter kommer från Ladok och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.