Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

"Under 2012–2015 ska minst 35 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer."

Info
titleNytt rekryteringsmål

I regleringsbrevet för 2017 avseende Stockholms universitet finns ett särskilt rekryteringsmål för professorer enligt nedan. ”Under 2017–2019 ska minst 45 procent av de professorer som anställs vara kvinnor”. UKÄ har fått ett regeringsuppdrag att följa upp lärosätenas rekryteringsmål. UKÄs definition av nyrekryterad professor kommer att vara annorlunda än den som Stockholms universitet använder.

Exakta definitionen fastställs under våren 2017.

Målgrupp

Verksamhetsföreträdare vid universitetet på såväl övergripande nivå som på områdes/fakultetsnivå.

...