Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det finns två grupperingar och typen av rapport styr vilken gruppering som används. 

  •  Ekup -> används i nästa alla ekonomirapporter 
  • Balans och resultaträkning -> används främst i balans och resultaträkningar 

Detaljinformationen blir mer detaljerad för varje nivå, se exempel nedan.

Ekup nivå 1Kostnader 
Ekup nivå 2
Driftskostnader 
Ekup nivå 3
ResorKonto 5511 osv (se rapport för att se samtliga konton som ingår i begreppet "Resor")

Hela kontoplanen finns inlagd och grupperad enligt metoden ovan, så fort ett nytt konto tillkommer grupperas det och läggs in så att rapporterna ska alltid ska vara uppdaterade enligt senaste kontoplanen.

Datakälla och uppdatering

...