Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

DiagramKort beskrivning
Årets kapitalförändring (% av intäkter)

Visar årets kapitalförändring som andel i förhållande till summa intäkter. Målet är att ligga inom +/- 1 procent.

Summa myndighetskapital/kapitalförändring (% av intäkter)
  • SU-nivå = Visar Summa myndighetskapital/Summa intäkter
  • Områdes-, fakultets- och institutionsnivå = Visar Summa kapitalförändring/Summa intäkter (inkl. interna transaktioner)
Beviljade externa bidrag

Visar beviljade externa bidrag, vilket inkluderar samtliga externa kontrakterade forskningsbidrag.

För åren t o m 2013 avser det endast kontrakt med beviljade belopp i SEK. För åren fr o m 2014 avser det även belopp i andra valutor omräknade till SEK enligt den kurs som gällde vid beviljandetillfället.

Det kan ofta vara en stor variation mellan olika år (främst pga av att VR ibland kan dela ut stora belopp som ska räcka under flera år) och en nedgång ett enskilt år behöver inte vara något anmärkningsvärt, däremot om det är en långsiktigt nedåtgående trend. Därför används ett glidande medelvärde för att ”plana” ut kurvorna till mer ”normal” nivå för att visa på den långsiktiga utvecklingen.

PrestationsgradVisar prestationsgraden (HPR/HST)
Inresande och utresandeVisar antalet in- respektive utresande studenter.
Andel helårsstudenter på avancerad nivåVisar andelen studenter på avancerad niva (antal HST på avancerad nivå/totalt antal HST)
Andel studenter på utbildningsprogram respektive fristående kursVisar fördelningen av helårsstudenter (HST) mellan utbildningsprogram respektive fristående kurs över tid
Antal forskarexamenVisar antal forskarexamina
Andel disputerade lärare av lärarkåren (årsarbetskrafter)

Visar två saker i samma diagram

  1. Andelen disputerade lärare av hela lärarkåren (antal disputerade/antal lärare)
  2. Andelen kvinnor av det totala antalet professorer (antal kvinnliga disputerade/ antal disputerade totalt)

Grunden för beräkningarna är antal årsarbetskrafter (se begrepp nedan).

Andel professorer (årsarbetskrafter)

Visar två saker i samma diagram

  1. Andelen professorer av hela lärarkåren (antal professorer/antal lärare)
  2. Andelen kvinnor av det totala antalet professorer (antal kvinnliga professorer/ antal professorer totalt)

Grunden för beräkningarna är antal årsarbetskrafter (se begrepp nedan).

Andel kvinnor av nyrekryterade professorerVisar andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer. Regeringen ställer höga krav på att anställa fler kvinnor som professorer.
Medelantal anställda och årsarbetskrafterVisar medelantal anställda samt antal årsarbetskrafter (se begrepp nedan).
Antal publikationerVisar antal publikationer samt antal sakkunniggranskade publikationer. En hög stor andel sakkunniggranskat brukar eftersträvas för en sakkunniggranskade publikationer brukar ses som ett tecken på hög kvalitet inom forskningen.
Andel sakkunniggranskade publikationer på andra språk än svenskaVisar andelen sakkunniggranskade publikationer på andra språk än svenska. En hög stor andel publikationer på andra språk brukar eftersträvas för att öka internationaliseringen och för ses som ett tecken på internationalisering och ökar möjligheten att nå en bredare målgrupp.
FUF-intäkter per publikationVisar totala FUF-intäkter i förhållande till antal publikationer. Ett relativt trubbigt mått (ett bättre mått hade vart om det hade gått att ta fram kostnad per publikation på något bra sätt) men som ändå kan användas för att se på förändringar över tid - om det över tid krävs mer intäkter för att producera publikationer kan det vara ett tecken på att se över hur väl forskningen utvecklas.

...