Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Med årsarbetskrafter avses den sammanlagda tid som universitetet utbetalt lön för i utbyte mot arbete under ett kalenderår.  Utgångspunkten är anställningens ordinarie arbetstid En årsarbetskraft motsvarar den ordinarie arbetstiden för en anställd heltidsanställd med månadslön. Att mäta en 12-månadersperiod innebär bl.a. att effekten av hur de som påbörjat respektive avslutat sin anställning vid universitet under året beaktas.    Antalet årsarbetskrafter innefattar även utbetald mertid och övertid. 

Stockholms universitet följer den metod för att beräkna antalet årsarbetskrafter som framgår av Ekonomistyrningsverkets (ESV) handledning. Vid beräkning av ordinarie arbetstid görs avdrag t.ex. för föräldraledighet, tjänstledighet, delpension och sjukfrånvaro som överstiger 14 dagar.

Från och med 2014 -års redovisning kommer även timanställda att ingå i beräkningsunderlaget.