Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rapporten visar antalet årsarbetskrafter som utförs av lärare vid Stockholms universitet och hur stor andel av dessa som utförs av professorer.  Rapporten visar också hur andelen kvinnliga professorer utvecklas. Rapporten är nedbruten på institutionsnivå. 

Begrepp

lärare

professor

årsarbetskrafter

Datakälla och uppdatering

...