Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Syftet med rapporten är att visa vad varje institutions utbildning genererar för ersättning enligt aktuellt års regleringsbrev, detta baserat på . Ersättningen baseras på utbildningsområdets prislapp och presterade HST och HPR per kalenderår. Resultatet redovisas per utbildningsområde, utbildningstyp och finansieringsform. Helårsstudenter baseras på studenters registreringar för kalenderåret, både förstagångs- och fortsättningsregistreringar ingår i underlaget. Med kalenderår menas datumintervallet 1 januari – 31 december.  Uppgifter om helårsprestationer baseras på hur studenterna tar poäng under året.

Ersättningen baseras på typ av utbildningsområde.

Resultatet redovisas per utbildningsområde, utbildningstyp och finansieringsform.

 

Målgrupp

För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för att följa upp ersättningen som institutionen genererar baserad på HST och HPR.

...

I tabellen visas uppgifter om:


Institutionens ersättning baserat på HST och HPRenligt prislappen för aktuellt utbildningsområde.

Ersättningen visas per utbild

Prestationsgrad för aktuellt år och uträknat genomsnitt för en treårsperiodResultatet redovisas per utbildningsområde, utbildningstyp och finansieringsform.

 

 

Begrepp och förklaring

Helårsstudent (HST)

...