Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Syftet med rapporten är att visa vad varje institutions utbildning genererar för ersättning enligt aktuellt års regleringsbrev, detta baserat på presterade HST och HPR per kalenderår. Resultatet redovisas per utbildningsområde, utbildningstyp och finansieringsform. Helårsstudenter baseras på studenters registreringar för kalenderåret, både förstagångs- och fortsättningsregistreringar ingår i underlaget. Med kalenderår menas datumintervallet 1 januari – 31 december.  Uppgifter om helårsprestationer baseras på hur studenterna tar poäng under året.

...