Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Aktivitet

...

Ekonomimodellen

En hel del av de begrepp som förekommer inom ekonomiområdet förklaras i Ekonomihandboken, se avsnitt A3. Ekonomimodellen. 

Begrepp

Anchor
Aktivitet
Aktivitet
Aktivitet

Ger en grovindelning av verksamheten i olika typer efter följande indelningsgrunder. Exempel på aktivitet är viss kurs, utbildningsnivå (upp till administratören). Indelningsgrunderna är:

 1. Verksamhetsområde (t.ex. grundutbildning,

...

 1. forskning)
 2. Finansieringstyp
 3. Fakultet eller utbildningsområde
 4. Löpnummer som kan fritt tilldelas det man önskar kalla en aktivitet

Anchor
Enhet
Enhet
Enhet

Underavdelning till institution motsv.

Anchor
Externprojekt
Externprojekt
Externprojekt

Verksamhet under en avgränsad tid med en extern finansiär och ett kontrakt. Har alltid projektledare om det inte är en uppdragsutbildning, då institutionens chef är ansvarig.

Anchor
Fakultet
Fakultet
Fakultet

Organisatoriskt ansvarsområde för institutioner (hum, jur, naturvetenskaplig, samh).

Anchor
Fakultetskansli
Fakultetskansli
Fakultetskansli

Organisatorisk enhet som bereder ärenden för fakultetsnämnden.

...

fakultetsnämnd

Anchor
Fakultetsnämnd
Fakultetsnämnd
Fakultetsnämnd

Beslutande organ för fakulteten.

Anchor
Finansieringstyp
Finansieringstyp
Finansieringstyp

Underindelning av aktivitet om beskriver finansiering t.ex. anslag, uppdrag, bidrag.

Anchor
Finansiär
Finansiär
Finansiär

Finansierar verksamhet (av alla typer).

Anchor
Finansiärskod
Finansiärskod
Finansiärskod

Identifierar finansiär, svarar mot tabell i Raindance som (troligen) har organisationsnummer och firma.

Anchor
Forskningsprojekt
Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Projekt med ett eller fler kontrakt.

Anchor
FUF-intäkter
FUF-intäkter
FUF-intäkter

Intäkter där aktivitetens verksamhetsområde är Forskning eller Forskarutbildning.

Anchor
Förvaltningsenhet
Förvaltningsenhet
Förvaltningsenhet

Organisatorisk enhet som bedriver stödverksamhet.

Anchor
Institution
Institution
Institution

Organisatorisk enhet som bedriver universitetets kärnverksamhet, innefattar även institut eller centra.

Anchor
Institution motsv. eller ansvarsställe
Institution motsv. eller ansvarsställe
Institution motsv. eller ansvarsställe

Institution eller förvaltningsavdelning. Fakulteten inräknas här (första siffran med nollor efter).

Anchor
Institutionsstyrelse
Institutionsstyrelse
Institutionsstyrelse

Beslutande organ för institution.

Anchor
Internprojekt
Internprojekt
Internprojekt

Identifierare som medger att man urskiljer händelser som hör till en viss del av den anslagsfinansierade verksamheten.

Anchor
Kontrakt
Kontrakt
Kontrakt

Avtal med extern finansiär normalt kopplat till en forskare.

Anchor
Kostnadsbärare
Kostnadsbärare
Kostnadsbärare

Del av kärnverksamheten på vilken alla direkta kostnader förs och indirekta kostnader fördelas.

Anchor
Kärnverksamhet
Kärnverksamhet
Kärnverksamhet

Utbildning, forskning och tredje uppgiften.

Anchor
Motpart
Motpart
Motpart

Beskriver motparten i en ekonomisk transaktion mellan institutioner internt, identifierad statlig myndighet eller annan extern part.

Anchor
Projekt
Projekt
Projekt

Kan vara internprojekt eller externprojekt. Verksamhet ”en avgränsad händelse” (ett enskilt projekt är alltid kopplat till en aktivitet) under en avgränsad tid med given finansiering. I dag uppbyggd av

 1. projekttyp (anger finansieringstyp)
 2. s.k. forskarnummer som anger vem som är ansvarig (kan vara prefekten)
 3. löpnummer som identifierar projektet


Anchor
Projektansvarig
Projektansvarig
Projektansvarig

Projektledare eller institutionens prefekt när en sådan inte har utsetts.

Anchor
Stödverksamhet
Stödverksamhet
Stödverksamhet

Stöd eller service till kärnverksamheten.

Anchor
Tredje uppgiften
Tredje uppgiften
Tredje uppgiften

Samverkan med omgivningen.

Anchor
Utbildningsområde
Utbildningsområde
Utbildningsområde

Anger område för grundutbildning används vid tilldelning av medel, t.ex. humaniora.

Anchor
Verksamhetsområde
Verksamhetsområde
Verksamhetsområde

Underindelning av aktivitet, t.ex. utbildning, forskning, forskarutbildning, gemensam verksamhet.

Anchor
Vetenskapsområde
Vetenskapsområde
Vetenskapsområde

Används vid tilldelning av forskningsanslag.

Anchor
Verksamhetsgren
Verksamhetsgren
Verksamhetsgren

(enligt högskoleverket)

A. Grundläggande högskoleutbildning kan vara:

 • grundutbildning enligt uppdrag i regleringsbrev
 • uppdragsverksamhet (beställd utbildning eller uppdragsutbildning)

B. Forskning och forskarutbildning kan vara:

 • utbildning på forskarnivå och forskning
 • uppdragsforskning