Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Alla belopp redovisas i tusentals kronor.
  • Summa kapitalförändring i procent (diagram två) bör ligga mellan 0 och + 10%. Under 0 % och över 10 % markeras med röd färg för att markera att man inte bör ligga inom detta intervall.
  • Institution 701 - Områdesnämnden för humanvetenskap - ingår i resultatet för det Humanvetenskapliga området men institutionen ingår inte i resultatet på fakultetsnivå då den inte tillhör någon fakultet.
  • Rapporten inkluderar inte institutionsnummer 199;299;399;499, dessa institutionsnummer används för att fördela förvaltningens resultat till fakulteterna.

 

Följande konton summeras under respektive post i tabellsammanställningen

 

Genom att klicka på en länk nedan körs en rapport som visar exakt vilka konton som ingår i en viss kontogruppering.

TabellpostKonton
Intäkter

IVS-rapport - Intäkter

Kostnader

IVS-rapport - Kostnader

Årets kapitalförändring

Intäkter - Kostnader

Årets kapitalförändring i procent

Årets kapitalförändring / Intäkter (i procent)

Summa kapitalförändring

Årets kapitalförändring + Kapitalförändring sedan tidigare år

IVS-rapport - Kapitalförändringar sedan tidigare år

Summa kapitalförändring i procent

Summa kapitalförändring / Intäkter (i procent)

...