Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Syftet med rapporten är att ge en överblick över vilka en kostnadsbärare kostnadsbärares status ur ett ekonomiskt perspektiv. En rapportlista visas med möjligheten att borra sig ned till kostnader en kostnadsbärare. 

Målgrupp

Målgruppen är i huvudsak till för ekonomer vid institutionen och forskare med koppling till kostnadsbärare. Rapporten är framtagen för att vara ett analysunderlag för en kostnadsbärare, samt att ge möjlighet att följa kostnadsredovisning.

...

OBS - Kostnadsbärare infördes den 1 januari 2009 därför finns endast data från 2009 och framåt med i rapporten.

Generellt om hur du navigerar i mappar i Beslutsstödsverktyget IVS.

När du loggat in i IVS och valt området Ekonomi klickar du på mappen 'Kostnadsbärare'. Du kör sedan rapporten genom att klicka på den. Du väljer först kostnadsbäraren och eventuellt också år.

  • Kostnadsbäraren är 6 siffror långt, koden består av institutionsnummer + ett tresiffrigt löpnummer. 
  • År "alla år" visar samtliga år för kostnadsbäraren medan val av ett enskilt år enbart visar utfall för det valda året. I normalfallet bör "alla år" väljas för att ge en totalbild av utfallet för en kostnadsbärare.

Rapporten visar hur intäkter och kostnader är konterade så om ett enskilt projekt har bytt kostnadsbärare (t ex pga omorganisation) så dyker det upp både i rapporten för den gamla kostnadsbärare och i rapporten för den nya kostnadsbäraren.

Om man klickar på länken ”Antal projekt knutna till kostnadsbärare” kommer man till rapport "Projektlista detaljerad (EIPR01)". Om man skulle sakna ett projekt i rapport EIPR01 beror det på att projektet har bytt kostnadsbärare och då återfinns i listan för den nya kostnadsbäraren. 

I normalfallet delas kostnadsbärarna vid en institution upp på följande sätt:

...

All stödverksamhet, oavsett om det är stödverksamhet på institutionsnivå eller en kostnad för förvaltning eller fakultet, har kostnadsbäraren 999999.

Klicka på ”NÄSTA/NEXT” och du kommer till nästa sida med en översikt över budget och utfall, aktiviteter och projekt, intäkter och kostnader, fördelat över år. Där kan man också klicka på alternativet ”projekt knuten till kostnadsbäraren” för att komma till en projektöversikt. I projektlistan finns som sista kolumn en indikation på om det finns felkonteringar på projektet. 

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer från Raindance via UDP. Uppdatering av data sker löpande med två dagars eftersläpning. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut två dagar innan.en dags eftersläpning, dvs normalt syns en uppdatering dagen efter den gjordes.