Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Syftet med rapporten är att kunna följa upp antalet nyantagna och aktiva forskarstuderande/doktorander för en viss institution. Även uppgifter om hur många forskarexamina varav hur många av dessa forskarexamina som är doktorsexamen finns i tabellen. Begreppet forskarexamen innehåller både antalet licentiat- och doktorsexamen. För en student som har tagit ut en doktorsexamen under året och som har en licentiatexamen tidigare räknas som en halv doktorsexamen. Om en doktorand tar ut en licentiatexamen under året räknas den som en halv forskarexamen. Dessutom finns i tabellen uppgift om Rapporten visar dessutom hur många forskarexamina som är inrapporterade för aktuellt år i förhållande till årets antal aktiva doktoranderforskarstuderande. Att vara en aktiv doktorand forskarstuderande innebär att studenten har en inrapporterad aktivitetsprocent som är minst 1 % under året.

...

För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för att följa upp och se hur många nyantagna och aktiva doktorander forskarstuderande som finns vid institutionen och hur många utfärdade forskarexamina som finns inrapporterade aktuellt år.

...

Du gör först ett urval för vilken termin fakultet och år du vill se uppgifter om. När valen gjorts sker en utsökning av uppgifter för rapporten.


I tabellen visas uppgifter om:
Antalet nyantagna doktoranderforskarstuderande

Antalet aktiva doktoranderforskarstuderande

Antalet forskarexamina varav hur många av dessa som är doktorsexamendoktorsexamina och licentiatsexamina.

Antalet forskarexamina jämfört med aktiva doktoranderDiagram för de institutioner som ligger i topp
Visar uppgift om vilka institutioner som har flest inrapporterade forskarexamina innevarande årforskarstuderande

Nederst i tabellen visas en summering.

 

Begrepp och förklaring

Aktiv forskarstuderande/doktorand

Doktorsexamen

Forskarexamen

Nyantagen doktorand

Datakälla och uppdatering

...