Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Syftet med rapporten är att få en överblick över hur produktionen av helårsstudenter (HST) är fördelade på studenter som läser sin utbildning på avancerad nivå där och där uppgifterna är redovisade på institutionsnivå. En student kan läsa sin grundläggande utbildning på antingen grund- eller avancerad nivå. Det procenttal som finns i tabellen baseras på helårsstudenter för studenter som läser sina studier på avancerad nivå i förhållande till universitetets totala siffra för helårsstudenter.

...