Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Anchor
Aktiv doktorand
Aktiv doktorand
Aktiv doktorand

Doktorand med en i Ladok registrerad aktivitet om minst 1 %.

Anchor
Aktivitet (utbildning på forskarniva)
Aktivitet (utbildning på forskarniva)
Aktivitet (utbildning på forskarnivå)

I detta sammanhang Ett mått på en doktorands studieinsats, där 100 % motsvarar 40 timmar per vecka i genomsnitt under kalenderhalvåretett kalenderhalvår. Normal semester påverkar inte aktiviteten.

Anchor
Aktivitetsgrad
Aktivitetsgrad
Aktivitetsgrad

Andel av heltid som forskarstudent en doktorand ägnar åt sina studier, . Aktivitetsgraden påverkar längden på utbildningen.

...

Anchor
Ansokan
Ansokan
Ansökan

Ansökan till ett utbildningstillfälle inom en viss antagningsomgång inom det nationella antagningssystemet NyA för grundutbildningutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ansökan kan omfatta upp

till 12 rangordnade alternativ. Ansökan till forskarutbildningsämne sker till institution som har forskarutbildning. Den behandlas manuellt på institutionen. Ansökan görs i ReachMee.

Anchor
Antagen
Antagen
Antagen

...

En obligatorisk siffra som angivits i NyA-systemet utifrån vilken behöriga sökande fördelas och bereds platser på respektive utbildningstillfällen.

Anges Antagningstalet anges i urval 1 och 2 och kan skilja sig åt. I det fall "platsgaranti" eller "Inget urval" har angivits, kan antalet sökande som antas överstiga antagningstalet.

...

Anchor
Avancerad niva
Avancerad niva
Avancerad nivå

Magister-/masternivå. Bygger på avklarad grundnivåStudier som bygger på utbildning på grundnivå och som kan leda till magister- eller masterexamen.

Behörig sökande

Sökande som genom behörighetsprövning (maskinell och/eller manuell) bedömts behörig till sökt utbildning. I pågående antagningsomgång bör siffran betraktas som

...

Gradering av betyg i olika steg,

Anchor
Delkurs/(moment)
Delkurs/(moment)

...

Del av kurs

Del av kurs och är den minsta enhet minsta undervisningsenhet som resultat rapporteras på. Samma utbildning  En del av kurs kan även uppträda som en egen kurs. Kan inte ingå som självständig del i examen.Om en del av kurs inte ges som egen kurs kan den enbart inräknas i examen om den utgör en tydligt tematisk avgränsad del av hela kursen. Detta beslutas i sådana fall av samma instans som fastställer kursplanen och vilket ska anges i kursplanen. 

Distansstudier

Utbildning baserad på undervisning där lärare och studenter den mesta tiden är rumsligt och tidsmässigt åtskilda.

Doktorand

Person som är antagen till utbildning på forskarnivå. Kallas även forskarstuderande.

Doktorandnybörjare

Doktorand som viss termin för första gången redovisar aktivitet registrerad i Ladok om minst 1 % under ett kalenderhalvår.

Doktorandplats (utlyst)

Annonserade platser i ReachMee av anställning som doktorand.

Doktorsexamen

Examen inom utbildning på forskarnivå som omfattar 240 högskolepoäng, varav minst 120 högskolepoäng skall utgöras av en avhandling.

Efterantagningstal

I NyA-systemet angiven siffra upp till vilken antagningssystemet kommer att fylla på med behöriga sökande i den s.k efterantagningen (som startar efter urval 2) i det fall inga reserver finns

efter urval 2. Var till en början inte en obligatorisk uppgift, varför efterantagningstal i många fall saknas vid jämförelser tillbaka i tiden.

Anchor
Examen
Examen
Examen

Uttaget examensbevis efter egen ansökanExamen(sbevis) som på begäran av den studerande utfärdas av högskolan med examensrätt för berörd examen.

Examensfrekvens

Mått på genomströmning. Inom utbildning på forskarnivå mäts examensfrekvensen som uttagen doktorsexamen inom 0-5 år efter startåret, uttagen doktorsexamen inom 0-8 år efter startåret eller som ingen uttagen doktorsexamen alls/uttagen doktorsexamen efter 8 år efter startåret.

Anchor
Examenskrav
Examenskrav
Examenskrav

Fordringar avseende kurser som skall ingå i en viss examenstypKrav på fullgjorda fordringar (motsv.) enligt de krav för examen som anges i Högskoleförordningens bilaga 2 – Examensordning.

Anchor
Examinator
Examinator
Examinator

Ansvarar för examination En av högskolan särskilt utsedd lärare som ansvarar för examination på samtliga utbildningsnivåer (i forskarutbildning även ordförande i betygsnämnd).

...

Anchor
Examenstyp
Examenstyp
Examenstyp

T.ex. magister, kandidat, doktor.Examen kan indelas i tre typer: generell examen, yrkesexamen (och konstnärlig examen). Generell examen på grundnivå är högskole- och kandidatexamen och på avancerad nivå magister- och masterexamen. Efter utbildning på forskarnivå utfärdas antingen licentiat- eller doktorsexamen.

Anchor
Fakultet
Fakultet
Fakultet

Del av lärosäte.En fakultet är en organisatorisk enhet vid en högskola eller ett universitet. Fakulteten har vanligen det högsta ansvaret för forskning och utbildning inom en ämnesgrupp.

Anchor
Finansieringsform
Finansieringsform
Finansieringsform

Form av finansiering av kurstillfälle. Används också för särredovisning och uppföljning. Inom utbildning på forskarnivå avses finansiering av doktorandanställningen.

Anchor
Forskarexamen
Forskarexamen
Forskarexamen

...

Anchor
Forskarniva
Forskarniva
Forskarnivå

Utbildning på forskarnivå. Bygger på avancerad nivå.

...

Person som är antagen till Se forskarutbildning.

Anchor
Forskarutbildning
Forskarutbildning
Forskarutbildning

...

Anchor
Forskarutbildningskurs
Forskarutbildningskurs
Forskarutbildningskurs

Kurs som ej kräver kursplanKurs som ingår i utbildning på forskarnivå (kräver ej kursplan).

Anchor
Forskarutbildningstermin
Forskarutbildningstermin
Forskarutbildningstermin

Kalenderhalvår

Anchor
Forskarutbildningsämne
Forskarutbildningsämne
Forskarutbildningsämne (forskningsämne)

Utbildningsämne som inrättats av fakulteten områdesnämnd.

Anchor
Fortsättningsregistrering (FO)
Fortsättningsregistrering (FO)
Fortsättningsregistrering (FO)

Registrering på kurstillfälle som löper över flera terminer på termin 2 eller högre. Förutsätter en förstagångsregistrering.

Fördjupningsnivå

Bestäms av fördjupningskoden som anger den plats kursen har i huvudområdets successiva fördjupning (progression) för generella examina (även kombinerade med yrkesexamina) och för kurser med examensarbete samt för kurser på̊ resp. utbildningsnivå̊ som inte kan klassificeras enligt detta. Se Rekommendationer för att underlätta studenters möjligheter till rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige, SUHF, 2008-12-04. Inom universitetet ska fördjupningsnivå även anges för kurser som enbart märks med SCB-ämnesgrupp. Fördjupningskoden anges i utbildningsdatabasen SISU.

Anchor
Forstagangsregistrering-FFG
Forstagangsregistrering-FFG
Förstagångsregistrering (FFG)

Registrering på ett kurstillfälle eller programtillfälle en viss termin för första gången.

Anchor
Forstahandsansokning
Forstahandsansokning

...

Förstahandsansökan

Ansökan till utbildningstillfälle som sökande har prioriterat högst i ansökan i en antagningsomgång.

...

Kod satt av SCB för att ange finansiering av forskarstudierstudier på forskarnivå.

Anchor
Genomstromning
Genomstromning
Genomströmning i utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Anger andel som är klar med utbildning av de som påbörjat densamma. För kurs så innebär det slutbetyg på kurs. För program uttagen examen för programmet.

...

Studier upp till kandidatexamen (första tre årenstudieåren).

Anchor
Grundutbildning
Grundutbildning
Grundutbildning

Utbildning inom grundnivå och avancerad nivå. Förekommer inte längre i förordningstext.

Anchor
Handledare
Handledare
Handledare

Lärare som vid antagning av forskarstuderande av institutionsstyrelsen doktorand utsetts att handleda densammehonom eller henne.

Helårsdoktorand

Doktorand omräknat utifrån uppgiven aktivitetsgrad till helårsdoktorander.

Anchor
Helarsstudent_HST
Helarsstudent_HST
Helårsstudent (HST)

...

Anchor
Huvudomrade
Huvudomrade
Huvudområde

Område för utbildning som kan knytas till examen. Vilka områden Huvudsakligt område för utbildningen i anslutning till examen på grundnivå och avancerad nivå (UKÄ). Vilka huvudområden som kan förekomma bestäms av varje universitet.

...

Anchor
Individuell studieplan
Individuell studieplan
Individuell studieplan

Tidsplan och sammanställning av utbildningsmoment för forskarstudents doktorandens utbildning på forskarnivå.

Anchor
Institution
Institution
Institution

Håller Grundutbildning, del av sektionOrganisatorisk enhet vid en högskola eller ett universitet.

Anchor
Kurs
Kurs
Kurs

Är kopplad En kurs är kopplad till ett ämne på en viss nivå och en given poäng. Den viss utbildningsnivå och omfattar ett givet antal högskolepoäng. En kurs är den största enhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå som åsätts betyg och för vilken det finns en fastställd kursplan. Student  En student kan anmäla sig till en kurs, men inte till en delkurs. En kurs behöver inte ingå i ett programdel av kurs.

Anchor
Kursansvarig
Kursansvarig
Kursansvarig

Person (eller institution) som ansvarar för genomförandet av kurstillfället både ekonomiskt och utbildningsmässigt.

Anchor
Kursgenomforande
Kursgenomforande
Kursgenomförande

...

Anger förkunskapskrav, antal poäng, nivå, betygsskala, examinationsformer, undervisningsformer, kurslitteratur och lärandemål för en kurs. Godkänns av institution/fakultet/område.

Anchor

...

Person som ansvarar för genomförandet av kurstillfället både ekonomiskt och utbildningsmässigt.

Anchor
Kurstillfalle
Kurstillfalle
Kurstillfälle

Specifikation av visst antagnings- och/eller registreringsalternativ för kurs. Ett kurstillfälle definieras av kurs, kursens tidsperiod, starttermin, kurstakt, kurstid, ort, undervisningsform, finansieringsform och omgång. Kursens poäng fördelar sig mellan terminer. Realiseras genom ett eller flera undervisningstillfällen (t.ex. delar av kurstillfället som parallellt genomförs med lagom stora studentgrupper i olika lokaler).

Anchor
Kurstakt
Kurstakt
Kurstakt

...

Tid på dygnet alternativt dagar under veckan då undervisning huvudsakligen sker.

Licentiatexamen

Examen inom utbildning på forskarnivå som omfattar 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng skall utgöras av en uppsats.

Anchor
Larandemal
Larandemal
Lärandemål

Insikter och Kunskaper och färdigheter som studenten skall behärska en student ska ha för betyget godkänt på en kurs. Kallas även förväntade studieresultat.

Anchor
Larare
Larare
Lärare

Person anställd (fast eller tillfälligt) enligt högskoleförordningen 4 kapitel. Se även universitetets anställningsordning.

Anchor
Larosate
Larosate
Lärosäte

Begrepp som används för att definiera en högskola /eller ett universitet.

Anchor
Lasar
Lasar
Läsår

Två på varandra följande terminer med början på höstenhöstterminen.

Anchor
Meriter
Meriter
Meriter

Styrkt utbildning och eller arbetslivserfarenhet för ansökan till viss utbildning. Kan ligga till grund för urval, där även högskoleprov kan ingå.

Normalstudietid

Normalstudietiden för kurser uttrycks som kvoten mellan antalet studenter som har godkänt slutresultat på kurs senast fyra månader efter kursens nominella löptid och antalet registrerade studenter per kurstillfälle (antagningstermin) och uttrycks i procent. 

Normalstudietiden för program uttrycks som kvoten mellan antalet studenter som har godkänt resultat på samtliga programkurser senast ett år och senast tre år efter programmets nominella löptid och antalet programregistrerade studenter per programtillfälle (antagningstermin) och uttrycks i procent.

Anchor
Omgang
Omgang
Omgång

Ordningsnummer för kurstillfälle avseende samma kurs samma termin.

...

Anchor
Prestationsgrad
Prestationsgrad
Prestationsgrad

Antal helårsprestationer (HPR) i relation till antal helårsstudenter (HST)Prestationsgrad är kvoten av antalet helårsprestationer och antalet helårsstudenter per kalenderår.

Anchor
Program
Program
Program

Omfattar flera kurser, som i vissa fall fall även kan läsas fristående från programmet. Student kan läsa kurs som en del av programmet endast om denne hon eller han är antagen till programmet.

Programnybörjare

En student som är förstagångsregistrerad på ett programs inledande kurs.

Programstudent

Student som är registrerad i Ladok på ett programtillfälle.

Anchor
Programtillfalle
Programtillfalle
Programtillfälle

Definieras av programmets starttermin, programfart, ort, programtid, undervisningsform , och finansieringsform. Programtillfälle Ett programtillfälle är uppbyggt av flera kurstillfällen. Kopplas till kurstillfälle/-n för inledande kurs.

Progression

Med progression i utbildning menas att det (i en utbildning, en serie lektioner eller ett läromedel) ställs successivt ökande krav, som är möjliga att uppnå med hjälp av tidigare förväntat lärande.

Anchor
Registrering
Registrering
Registrering

Dokumentation i studieregistret av en students avsikt att delta i viss utbildning. Förutsätter antagning i någon form. Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns tre former; förstagångsregistrering, fortsättningsregistrering och omregistrering

Anchor
Registreringsgrad
Registreringsgrad
Registreringsgrad

Mätvärde för antalet registrerade i förhållande till platser (planeringstal) för utbildningstillfälle.

Anchor
Reserv
Reserv
Reserv

Behörig sökande som genom urval som ej beretts plats på ett utbildningstillfälle utan tilldelats en reservplats rangordnad efter urvalsgrupp och merit meriter i urvalsgrupp.

Reserv antagen vid NyA-webben

Behörig sökande som genom urval erhållit en reservplats och därefter antagits genom NyA-webben av institutionen.

Anchor
Resultat
Resultat
Resultat

Mätvärde från examination.

Anchor

...

Dokumentation i studieregistret av en students avsikt att delta i viss utbildning. Förutsätter antagning i någon form. Inom grundutbildning finns tre former; förstagångsregistrering, fortsättningsregistrering och omregistrering

...

Mätvärde för antalet registrerade i förhållande till platser (planeringstal) för utbildningstillfälle.

Anchor
Schema
Schema
Schema

Samling av tidpunkter, lärare och lokaler, mm m. m. för utbildningstillfällen.

...

Senare del av program

Programtermin som följer programmets första termin. ???

Sena sökande

Sökande som anmält sig till utbildningstillfälle/n/ efter sista ordinarie ansökningsdag. Sena sökande rangordnas efter anmälningsdatum, ingen meritvärdering sker.

Startår (för doktorandnybörjare)

Det kalenderår under vilken doktorandnybörjaren för första gången är registrerad i Ladok med en aktivitetsgrad om minst 1 procent.

Anchor
Student
Student
Student

Person som är antagen till och registrerad på en högskoleutbildning. Inkluderar även doktorander.

Anchor
Studieplan för forskarutbildningsamne
Studieplan för forskarutbildningsamne
Studieplan för forskarutbildningsämne (allmän)

Dokument som beskriver förskriven utbildning innehåller kraven för antagning till och genomförande av studier på forskarnivå i ett ämne. .

Studietakt

Den takt med vilken en utbildning vid visst utbildningstillfälle ges.

Studietid (brutto, netto)

Med bruttostudietid avses hela studietiden för en doktorand (fr.o.m. kalenderhalvåret som doktorandnybörjare t.o.m. examenshalvåret). 

Med nettostudietid avses doktorandens totala aktivitetsprocent omräknat till heltid (fr.o.m. kalenderhalvåret som doktorandnybörjare t.o.m. examenshalvåret). 

Den genomsnittliga studietiden har både medel- och medianvärde.

Stängt för sen anmälan

Datum då utbildningstillfället stängde för sen anmälan. I pågående antagningsomgång kan datumen variera mellan olika tidpunkter i takt med att

...

Sökande som efter beslut från institutionen kan välja att söka kursen inom sitt utbildningsprogram, i regel med platsgaranti som följer.

Anchor
Soktryck
Soktryck
Söktryck

...

Antal behöriga förstahandsansökande per antagen.

utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kvoten av antal behöriga förstahandsansökande och antalet antagna studenter.

Söktryck utbildning på forskarnivå

Antal sökande till utlysta platser inom utbildning på forskarnivå.

Anchor
Termin
Termin
Termin

Av rektor definierad del av läsår. På forskarnivå motsvarar en termin ett kalenderhalvår.

Tillkommande byte

...?

Anchor
Undervisningsform
Undervisningsform
Undervisningsform

...

Uppskattning i två nivåer (50% och 80%) av hur stor andel av den individuella studieplanen som uppnåtts. Bestämmer forskarstudentens doktorandens lön.

Anchor
Utbildningsniva
Utbildningsniva
Utbildningsnivå

...

Dokument som beskriver och ger föreskrifter för visst utbildningsprogram i utbildning på grund- och avancerad nivå. Jfr kursplan, men på fakultetsnivå.

Anchor
Utbildningsomrade
Utbildningsomrade
Utbildningsområde

...

Resurser som erfordras för att genomföra utbildningsmålet, t.ex. lärare, annan för utbildningen nödvändig personal, samt lokaler, visuell materiel, datorer, nätverk m.m.

Åldersgrupp

I statistik på grundnivå och avancerad nivå är åldersgrupperna följande:  -24, 25-34 och 34-.

På forskarnivå är åldersgrupperna följande:  -24, 25-29, 30-34, 35-39 och 40-. Ibland förekommer mer aggregerade grupper också.

Anchor
Amne
Amne
Ämne

Avgränsat kunskapsområde med egen begränsning.

...

Grupp av samhöriga ämnen definierad av Statistiska Centralbyrån (SCB).