Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Syfte

Rapporten används till att visa felaktigt konterade verifikat i Raindance. Kontrollen görs mellan Raindance projektreskontra gentemot utfall i huvudboken. Rättade felaktiga konteringar visas ej. I detaljrapporten "Felkonteringar konto (EIRR09)" kan man ta fram konteringsförslag för att rätta upp felkonteringar.

Målgrupp

Ekonomiadministratörer på institutioner och förvaltning.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar information baserat på innevarande års ackumulerade utfall inklusive ingående balans.

...

För att göra rapporten mer lättsmält visas endast de delar av kontosträngarna som är felaktiga. Om endast institution är felaktig kommer projektnummer, institution, knuten institution, konto, motpart samt belopp att visas i rapporten och de korrekta objekten i kontosträngen; knuten enhet, enhet, knuten aktivitet, aktivitet, knuten finansiär samt finansiär kommer att vara tomma.

Detaljrapport "Felkonteringar konto (EIRR09)"

I den här detaljrapporten visas den information som krävs för att rätta upp felkonteringar på en viss kontosträng. För att en rättning ska ske krävs två rader; dels den ursprungliga med omvänt tecken på ursprungsbeloppet och dels den korrekta med ursprungsbeloppet. I rapporten visas ursprungskonteringen med omvänt tecken på raden med vit bakgrund och den upprättade konteringssträngen på raden med grön bakgrund.

Detaljrapport "Felkonteringar verifikat (EIRR10)"

Här visas vilka verifikat som ingår i en viss kontosträng. I huvudrapporten "Felkonteringar (EIRR08)" och i detaljrapporten "Felkonteringar konto (EIRR09)" visas endast summerat belopp per kontosträng men i den här detaljrapporten visas varje ingående verifikats detaljinformation.

Rapportanvändning

Konteringsförslaget i detaljrapport ”Felkonteringar konto (EIRR09)” är endast ett förslag. Använd endast konteringsförslaget när det fastställts att projektnummer och kontering konstaterats korrekta. 

...

Felkonterat kontonummer på vilket endast Ekonomiavdelningen har behörighet korrigeras genom bokföringsorder till ansvarig projekthandläggare vid Ekonomiavdelningen. Om osäkerhet föreligger rörande korregeringen kontakta Ekonomiavdelningen innan bokföringsorder registreras/postas. Bokföringsorder till Ekonomiavdelningen skickas elektroniskt- och skriftligt. Nedladdning av elektronisk bokföringsorder kan göras via den länk som finns i rapporten ”Felkonteringar konto (EIRR09)”.

Instruktion för korrigering av vissa kontointervall

Från kontoTill kontoBeskrivning
119012699Skicka omföringsblankett för anläggningar. Rättas via anläggningsregistret.
12711273Kontakta Bijan Shafeie vid Ekonomiavelningen för instruktion.
20702090Kontakta projekthandläggare vid Ekonomiavdelningen.
250125123Kontakta projekthandläggare vid Ekonomiavdelningen.
40904090Semesterlöneskuld rättas via bokföringsorder till Ekonomiavdelningen
45194519Semesterlöneskuld rättas via bokföringsorder till Ekonomiavdelningen
5792257922Rättas av institutionen via bokföringsorder alternativt via Primula.
58005807Kontakta projekthandläggare vid Ekonomiavdelningen.
58085809Ingen åtgärd, rättas automatiskt efter omföring av Lön+LKP.

Begrepp

Knuten

Med knuten avses det kontoobjekt som angivits på projektet (och som anses vara korrekt enligt Raindance) jämfört med det kontoobjekt som finns på verifikatet. Dessa stämmer inte alltid överens och då benämns det som "felkontering".

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer från Raindance via UDP. Uppdatering av data sker löpande med två dagars eftersläpning.