Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

I tabellen nedan anges vilka gränsvärden som ger signalfärgerna grönt, gult och rött i olika rapporter.

Tabellen nedan avser område = ekonomi

Nyckeltal

Beräkning

Grön

Gul

Röd

Årets kapitalförändring

Årets kapitalförändring/Summa intäkter

+/- 1%

+/- 3% (dvs intervallet 1-3%)

Övriga

Summa kapitalförändring

Summa kapitalförändring/Summa intäkter

Positiva värden mellan 0 och + 10%


Alla negativa värden samt positiva värden över +10%

Dagar kvar

(finns med i projektrapporter)

Antal dagar från dagens datum till dispositionsdatum

Mer än 90 dagar

 

Max 90 dagar

Kvar av beviljat belopp

(finns med i projektrapporter)

(Beviljat belopp - kostnader) / beviljat belopp

minst 10%

 

under 10%

Årets kapitalförändring och summa kapitalförändring kombinerat

 

Summa kapitalförändring 0-10%

Positiv årets kapitalförändring och negativ summa kapitalförändring alternativt negativ årets kapitalförändring och positiv (>10%) summa kapitalförändring

Negativ årets kapitalförändring och summa kapitalförändring alternativt positiv årets kapitalförändring och (>10%) summa kapitalförändring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen nedan avser område = student

Nyckeltal

Beräkning

Grön

Gul

Röd

Prestationsgrad

HPR/HST

Större än 75 %

Mellan 65 % och 75 %

Mindre än 65 %

Registrerade jämfört med planeringstal

Registrerade/Planeringstal

Övriga

 

Under 80%

Andel studenter på avancerad nivå

HST avancerad nivå/HST

Större än 20 %

Mellan 10 % och 20 %

Mindre än 10 %