Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Syftet med rapporten är att ta fram information om registrering på kurs i grundutbildningen. Rapporten visar förstagångsregistreringar förstagångsregistrerade (registreringstyp FFG), dvs studenter som påbörjar studier på en kurs den terminen och ger en snabb överblick över antalet registrerade studenter fördelade på kön och med redovisning av högskolanybörjare.

...

Under diagrammen visas tabeller med registreringssummorna antalet registrerade studenter både fördelat per termin (enligt diagrammen), men även fördelat per år, där året är vårterminen och hela den efterföljande höstterminen. 2016 är alltså VT2016 + hela HT2016.

”Registrering detaljer (SIRG01)” - detaljrapport 
För att få mer detaljerade uppgifter klickar du på en av staplarna i ett av diagrammen när handen visas istället för pil. Då öppnas en detaljrapport i ett nytt fönster med de detaljerade uppgifter för det som översiktsrapporten visade. Mätvärden är antal ffg-registrerade totalt samt hur många av dessa som läser kursen inom ett program, registrerade efter kön, antal registrerade högskolanybörjare på kurstillfället samt hur många som gjort avbrott respektive avbrott. Rapporten innehåller även annan detaljerad information om kurstillfället, som kurstakt, kurstid, finansieringsform, SCB-ämne, fördjupning samt kursens fördjupning.

...