Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Syfte

Syftet med rapporten är att ge en överblick över utvecklingen av antal ansökningar till en av institutionens utbildningar och en viss termin. Uppgifterna kan ge information som gör att vissa utbildningar kan ställas in eller att antal platser till vissa utbildningar ökas p.g.a. fler sökanden än planeringstal eller alternativt sätta in informationsinsatser under pågående ansöknings och antagningsprocess.


Rapporten kan användas för att planera dimensionering av utbildningstillfällen genom historiska jämförelser av tidigare antal ansökningar och planeringstal

Målgrupp

För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för beslut om utbildningsutbudet vid institutionen.
Kan även användas för övergripande planering av utbildningsledare/motsvarande på fakulteten.

Rapportbeskrivning

Du göra först ett urval för vilken termin, institution och utbildning du vill se. På urvalssidan visas övergripande information om de fyra informationsområdena i rapporten. När valen gjort sker en utsökning av uppgifter för rapporten.

...


Tabell över utbildningstillfällen sedan höstterminen 2007
Tabellen redovisar siffervärden för tillfället enligt nedan:
Antal ansökningar, Antal förstahandsansökningar och Planeringstal

Begrepp och förklaring

Förstahandsansökning
Planeringstal
Söktryck
Utbildningstillfälle

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna om ansökningar kommer från NyA och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.
Vid organisatoriska förändringar redovisas utfallet för utbildningsutbudet på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för denna redovisning sker direkt efter att utbildningen bytt institution i Ladok-registret.