Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rapporten visar antalet och andelen tidsbegränsat anställda för anställda enligt LAS, Högskolans särskilda reglering samt icke tidsbegränsat anställda per år bland den forskande och undervisande personalen. Mätetalet i rapporten är årsarbetskrafter. Doktorander ingår inte i underlaget. Rapporten visar de senaste 10 åren där innevarande års värden visas till och med uttagsdatum för rapporten.    Uppgifterna uppdateras dagligen.

Begrepp

LAS: Lagen (1982:80) om anställningsskydd som reglerar vissa tidsbegränsade anställningar. Till dessa hör allmän visstidsanställning, vikariat, provanställningar, säsongsarbete och arbete efter 67 år.

...

Uppgifterna är hämtade från personalsystemet Primula.