Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ser ut som att denna ska ändras till att beskriva EIPR03. Dokumentationsknappen i den rapporten länkar hit. EIPR02 finns inte längre.

Syfte

Syftet med rapporten är att ge en överblick över vilka projekt som bedrivs på universitetet och dess status ur ett ekonomiskt perspektiv. En rapportlista visas med möjligheten att borra sig ned till kostnader  och verifikationer.

Rapporten kan användas som ett analysunderlag vid projektstyrning. Den ger användaren möjlighet att analysera kostnadernas sammansättning och utveckling.

Rapporter har fyra olika delrapporter eller nivåer:
-Rapportlista
-Ett projekt-Kostnader
-Ett projekt-Verifikationsrapport
-Ett projekt-Personalkostnader

Dataunderlaget till rapporten kommer från ekonomisystemet Raindance och personalsystemet Primula. Överföring av data från Raindance sker dagligen, med en dags eftersläpning.Från Primula överförs data en gång i månadnaden i samband med att löneverifikationerna registreras.samla in och presenterar de viktigaste uppgifterna för ett projekt.

Projektnummer används som parameter när rapporten körs.

Målgrupp

Forskare utgör målgrupp för denna rapport.

Rapportbeskrivning

Ett projekt- Rapportlista

Vid rapportgenerering gör du ett urval enligt nedanstående begrepp:

 • Institution
 • Forskarnummer
 • Forskarnamn
 • Projektnummer
 • Projektnamn

Utifrån den utsökningen får man fram en projektlista där man ser kolumner med "Forskarkod" och "Forskarnamn", "Projektnummer","Dagar kvar", "Kvar av beviljat belopp", samt "Datum för beslut"

...

Rapporten består av tre olika delar:

 • Projektinfo
 • Diagram som visualiserar beviljat belopp, inbetalningar/intäkter och kostnader
 • Tabell som ger detaljerad information om kostnaderna

Projektinfo - baseras på den information som institutionerna levererar in till ekonomiavdelningen för det aktuella projektet

 • "Dagar kvar" är antalet dagar i perioden från dagens datum fram till sista dispositionsdatum.
 • "Kvar av beviljat belopp" visar "totalt beviljat belopp" minus totala kostnader.
  OBS! Det beviljade beloppet hämtas från Raindance projektreskontra och är alltså ett "inregistrerat" belopp.
 • "Datum för beslut" hämtas på samma sätt som "beviljat belopp" från projektreskontran i Raindance.
Ett projekt- Kostnader

...

 • Avlyft i procent

...

 • (

...

 • avlyft vid bidragsprojekt= % av de totala kostnader exkl. avlyft

...

 • och

...

 • avlyft vid anslags/uppdragsprojekt = % av direkt lön inkl LKP )
Diagram 1. Beviljat belopp, inbetalningar, kostnader

Stapeldiagram med tre staplar illustrerar tre begrepp- beviljat belopp, inbetalningar och kostnader.

Diagram 2. Totala kostnader

Horistontella "taklinjen" på diagrammet markerar beviljat belopp
Kostnader presenteras som akumulerade kostnader och varje kostnadsslag har sin egen färg.

Tabell Kostnader (Uppgifter finns från år 2008)

Tabellen Kostnader består av Diagrammen visualiserar kostnaderna i förhållande till beviljat belopp respektive inbetalningar/intäkter. Det första diagrammet är för att i grova drag visa "vad som finns kvar". Det andra diagrammet visar en enkel (rak) prognos för ackumulerade kostnader i förhållande till beviljat belopp, dvs i grova drag "hur länge pengarna räcker".

Tabellen kostnader består av samtliga kostnader, summerat per kostnadsslag och månad.
Uppgifter finns för hela projektet, dock med början av år 2008
(en varningstext anges för de projekt som är äldre än så). Första kolumnen "Total" visar nuvarande summerade kostnader (Vänsterplacerad vänsterplacerad för att användaren ska slippa scrolla till höger)

Raden "Personalkostnader" är länkad till nästa rapport

...

.

Länkar till andra rapporter

Personalkostnader

Länken "Personalkostnader" öppnar en ny rapport och visar kostnader importerade från personalsystemet, där framgår vilka personer som är konterade på projektet (en uppgift som inte syns i ekonomisystemet).

...

Verifikationsrapport

Presenterar I tabellen kostnader kan man klicka vilken kostnad som helst för att få mer detaljer, då öppnas en ny rapport som visar kostnader på verifikationsnivå.

Datakälla och uppdatering

Dataunderlaget till rapporten kommer från ekonomisystemet Raindance och personalsystemet HR+/Primula. Laddningar sker dagligen. Dock kräver data från ekonomisystemet omformatering och inregistrerade verifikationer från ekonomisystemet syns i IVS tidigast efter ett dygn, från personalsystemet produceras löneverifikationer en gång i månaden.

...