Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Syfte

Rapporten är en granskningsrapport och syftar till att säkerställa att andelen disputerade lärare av lärarkåren redovisas korrekt. Se IVS-rapport (PCPE02) Andel disputerade lärare av lärarkåren område-fakultet.

Målgrupp

Administratörer m.fl. på institutioner

Rapportbeskrivning

Rapporten visar professorer och lektorer som saknad markering i Primula för kompetens (640) Doktorsexamen eller (641) Doktorsexamen ej dokumenterad. Rapporten visar institution, namn, födelsedata och årsarbeten.

Begrepp

Disputerad (länk), Lärare (länk), Professor (länk), Lektor (länk), årsarbetskrafter (länk)

Datakälla

Lönesystemet Primula