Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rapporten visar antalet nyrekryterade professorer. Ett mål är att få en jämnare könsfördelning mellan antalet kvinnor och män inom professorskåren. Ett glidande medelvärde över 4 år visar hur väl målet på minst 35 % kvinnor uppfylls.

Ett fåtal professorer hör organisatoriskt till universitetsförvaltningen. Dessa ingår därför inte i någon av de redovisade fakulteterna utan enbart i de rapporter som visar totaler för samtliga nyrekryterade professorer vid Stockholms universitet.

Begrepp

nyrekryterad professor

...