Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Syfte

Syftet med rapporten är att ge en överblick över vilka en kostnadsbärare status ur ett ekonomiskt perspektiv. En rapportlista visas med möjligheten att borra sig ned till kostnader en kostnadsbärare.

...