Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

En indikator som inte uppvisar siffror som man är nöjd med eller som visar på en negativ trend över tid kan peka på att något behöver göras. En indikator kan ofta tjäna som underlag diskussioner samt utgöra underlag för att sätta upp aktiviteter i universitetets strategier (se appendix Åtgärdsplan) eller för att sätta upp enskilda mål i exempelvis en verksamhetsplan. Målen Aktiviteterna och målen i en strategi eller verksamhetsplan är ofta i form av något man vill jobba extra med under en viss tid för uppnå en förbättring. En indikator kan även användas som underlag till den riskanalys som årligen upprättas. Ibland används begreppet nyckeltal istället för indikator.

...

Rapporten går att köra på SU-, områdes-, fakultets- respektive institutionsnivå.

Varje indikator visas med separata diagram som visar utvecklingen för indikatorn över tiden. Om man klickar på en punkt i ett linjediagram eller en stapel i ett stapeldiagram (när pekaren ändrar symbol till en hand) så kommer man vidare till en mer detaljerad rapport. Den nya rapporten öppnas med samma år som man klickat på.

Varje indikator visas med separata diagram som visar utvecklingen för indikatorn över tiden. Från varje diagram kan man sedan klicka för att komma ner till en mer detaljerad rapport. Dessutom finns det ett avsnitt med sifferfakta. 

Andel professorer (Andel disputerade lärare av lärarkåren disputerade lärare disputerade disputerade disputerade
DiagramKort beskrivning
Årets kapitalförändring (% av intäkter)

Visar Årets kapitalförändring/Summa intäkter årets kapitalförändring som andel i förhållande till summa intäkter. Målet är att ligga inom +/- 1 procent.

Summa myndighetskapital/kapitalförändring (% av intäkter)
 • SU-nivå = Visar Summa myndighetskapital/Summa intäkter
 • Områdes-, fakultets- och institutionsnivå = Visar Summa kapitalförändring/Summa intäkter (inkl. interna transaktioner)
Beviljade externa bidrag

Visar beviljade externa bidrag, vilket inkluderar samtliga externa kontrakterade forskningsbidrag.

Avser än så länge För åren t o m 2013 avser det endast kontrakt med beviljade belopp i SEK. För åren fr o m 2014 avser det även belopp i andra valutor omräknade till SEK enligt den kurs som gällde vid beviljandetillfället.

Det kan ofta vara en stor variation mellan olika år (främst pga av att VR ibland kan dela ut stora belopp som ska räcka under flera år) och en nedgång ett enskilt år behöver inte vara något anmärkningsvärt, däremot om det är en långsiktigt nedåtgående trend. Därför används ett glidande medelvärde för att ”plana” ut kurvorna till mer ”normal” nivå för att visa på den långsiktiga utvecklingen.

PrestationsgradVisar prestationsgraden (HPR/HST)
Inresande och utresandeVisar antalet in- respektive utresande studenter.
Andel helårsstudenter på avancerad nivåVisar andelen studenter på avancerad niva (antal HST på avancerad nivå/totalt antal HST)
Andel studenter på utbildningsprogram respektive fristående kursVisar fördelningen av helårsstudenter (HST) mellan utbildningsprogram respektive fristående kurs över tid
Antal forskarexamenVisar antal forskarexamina
Andel disputerade lärare av lärarkåren (årsarbetskrafter)

Visar två saker i samma diagram

 1. Andelen professorer disputerade lärare av hela lärarkåren (antal professorerdisputerade/antal lärare)
 2. Andelen kvinnor av det totala antalet professorer (antal kvinnliga professorerdisputerade/ antal professorer disputerade totalt)

Grunden för beräkningarna är antal årsarbetskrafter (se begrepp nedan).

Rekryteringsmål professorerVisar andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer.
Andel professorer (årsarbetskrafter)

Visar två saker i samma diagram

 1. Andelen
 1. professorer av hela lärarkåren (antal
 1. professorer/antal lärare)
 2. Andelen kvinnor av det totala antalet professorer (antal kvinnliga
 1. professorer/ antal
 1. professorer totalt)

Grunden för beräkningarna är antal årsarbetskrafter (se begrepp nedan).

Rekryteringsmål professorerVisar andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer.
Medelantal anställda och årsarbetskrafterVisar medelantal anställda samt antal årsarbetskrafter (se begrepp nedan).
PrestationsgradVisar prestationsgraden (HPR/HST)
Inresande och utresandeVisar antalet in- respektive utresande studenter.
Andel helårsstudenter på avancerad nivåVisar andelen studenter på avancerad niva (antal HST på avancerad nivå/totalt antal HST)
Antal forskarexamenVisar antal forskarexamina

Om man ställer markören över själva visaren i hastighetsmätaren respektive en punkt i ett linjediagram så får man fram mer information.

...

Antal publikationerVisar antal publikationer samt antal sakkunniggranskade publikationer. En hög andel sakkunniggranskat brukar eftersträvas för en hög kvalitet inom forskningen.
Andel sakkunniggranskade publikationer på andra språk än svenskaVisar andelen sakkunniggranskade publikationer på andra språk än svenska. En hög andel på andra språk brukar eftersträvas för att öka internationaliseringen och för möjligheten att nå en bredare målgrupp.
FUF-intäkter per publikationVisar totala FUF-intäkter i förhållande till antal publikationer. Ett relativt trubbigt mått (ett bättre mått hade vart om det hade gått att ta fram kostnad per publikation på något bra sätt) men som ändå kan användas för att se på förändringar över tid - om det över tid krävs mer intäkter för att producera publikationer kan det vara ett tecken på att se över hur väl forskningen utvecklas.

Begrepp och förklaring

Beviljade forskningsbidrag

...

Uppgifterna i denna rapport hämtas från en rad olika datakällor såsom ekonomi-, personal-, student- och studentsystemenforskningssystemen. Uppdateringar från respektive källsystem in till IVS sker varje natt men pga av att mycket av uppgifterna är aktuella främst efter ett bokslut så förändras inte rapporten så ofta.