Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • utbildning på forskarnivå och forskning
 • uppdragsforskning

...

Aktivitet

...

Ger en grovindelning av verksamheten i olika typer efter följande indelningsgrunder. Exempel på aktivitet är viss kurs, utbildningsnivå (upp till administratören). Indelningsgrunderna är:

 1. Verksamhetsområde (t.ex. grundutbildning, forskning)
 2. Finansieringstyp
 3. Fakultet eller utbildningsområde
 4. Löpnummer som kan fritt tilldelas det man önskar kalla en aktivitet

...

Enhet

...

Underavdelning till institution motsv

...

Externprojekt

...

Verksamhet under en avgränsad tid med en extern finansiär och ett kontrakt. Har alltid projektledare om det inte är en uppdragsutbildning, då institutionens chef är ansvarig.

...

Fakultet

...

Organisatoriskt ansvarsområde för institutioner (hum, jur, naturvetenskaplig, samh)

...

Fakultetskansli

...

Organisatorisk enhet som bereder ärenden för fakultetsnämnden

...

fakultetsnämnd

...

Beslutande organ för fakulteten

...

Finansieringstyp

...

Underindelning av aktivitet om beskriver finansiering t.ex. anslag, uppdrag, bidrag.

...

Finansiär

...

Finansierar verksamhet (av alla typer)

...

Finansiärskod

...

Identifierar finansiär, svarar mot tabell i Raindance som (troligen) har organisationsnummer och firma.

...

Forskningsprojekt

...

Projekt med ett eller fler kontrakt

...

Förvaltningsenhet

...

Organisatorisk enhet som bedriver stödverksamhet

...

Institution

...

Organisatorisk enhet som bedriver universitetets kärnverksamhet, innefattar även institut eller centra

...

Institution motsv. eller ansvarsställe

...

Institution eller förvaltningsavdelning. Fakulteten inräknas här (första siffran med nollor efter)

...

Institutionsstyrelse

...

Beslutande organ för institution

...

Internprojekt

...

Identifierare som medger att man urskiljer händelser som hör till en viss del av den anslagsfinansierade verksamheten

...

Kontrakt

...

Avtal med extern finansiär normalt kopplat till en forskare

...

Kostnadsbärare

...

Del av kärnverksamheten på vilken alla direkta kostnader förs och indirekta kostnader fördelas

...

Kärnverksamhet

...

Utbildning, forskning och tredje uppgiften

...

Motpart

...

Beskriver motparten i en ekonomisk transaktion mellan institutioner internt, identifierad statlig myndighet eller annan extern part.

...

Projekt

...

Kan vara internprojekt eller externprojekt. Verksamhet ”en avgränsad händelse” (ett enskilt projekt är alltid kopplat till en aktivitet) under en avgränsad tid med given finansiering. I dag uppbyggd av

 1. projekttyp (anger finansieringstyp)
 2. s.k. forskarnummer som anger vem som är ansvarig (kan vara prefekten)
 3. löpnummer som identifierar projektet

...

Projektansvarig

...

Projektledare eller institutionens prefekt när en sådan inte har utsetts

...

Stödverksamhet

...

Stöd eller service till kärnverksamheten

...

Tredje uppgiften

...

Samverkan med omgivningen

...

Utbildningsområde

...

Anger område för grundutbildning används vid tilldelning av medel, t.ex. humaniora

...

Verksamhetsområde

...

Underindelning av aktivitet, t.ex. utbildning, forskning, forskarutbildning, gemensam verksamhet

...

Vetenskapsområde

...

Används vid tilldelning av forskningsanslag

...

Verksamhetsgren

(enligt högskoleverket)

A. Grundläggande högskoleutbildning kan vara:

 • grundutbildning enligt uppdrag i regleringsbrev
 • uppdragsverksamhet (beställd utbildning eller uppdragsutbildning)

B. Forskning och forskarutbildning kan vara:

 • utbildning på forskarnivå och forskning
 • uppdragsforskning