Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rapporten är framtagen för att vara ett analysunderlag för projektstyrning samt att ge alla forskare möjlighet att följa kostnadsredovisining.

Rapporter har fyra olika delrapporter eller nivåer:
-Rapportlista
-Ett projekt-Kostnader
-Ett projekt-Verifikationsrapport
-Ett projekt-Personalkostnader

Dataunderlaget till rapporten kommer från ekonomisystemet Raindance och personalsystemet HR+. Laddningar sker dagligen. Dock kräver data från ekonomisystemet omformatering och inregistrerade verifikationer från ekonomisystemet syns i IVS tudigast efter ett dygn, från personalsystemet produceras löneverifikationer en gång i månaden.

kostnadsredovisning.

Målgrupp

I huvudsak forskare avseende projektets kostnadsredovisning. Rapportens tänkta användningsområde är att snabbt kunna ge forskare en överblick över ett projekts ekonomiska status, hur många dagar finns kvar till slutredovisningen och hur stora medel som finns tillgängliga.

Rapportbeskrivning

Rapporten har fyra olika delrapporter eller nivåer:
-Projektlista detaljerad
-Ett projekt-

...

Kostnader
-Ett projekt-Verifikationsrapport
-Ett projekt-Personalkostnader

Projektlista detaljerad

I början behöver du göra ett urval för någon av följande begrepp:

...

Utifrån den utsökningen får man fram en projektlista där man ser kolumner med "Institutionsnummer", "Projektnummer", "Projekt", "Finansieringstyp", "Forskarnummer" och "Forskare", "Finansiär", "Datum för beslut", "Dispositionsdatum t.o.m.", "Dispositionsdagar kvar", "Slutredovisningsdatum", "Beviljat belopp totalt", "Intäkter/inbetalningar", "Kostnader", "Kvar av beviljat", "Disponibelt", "Återstående avskrivningar", "Avskrivningsvärde kvar efter dispositionsdatum", "Antal anläggingar", "OH%" samt "Utfall felkonteringar innevarande år".

  • Forskarnummer och Forskare syftar på den projektansvarige. 
  • Projektnummer fungerar som en länk till detaljrapporten för projektet. 
  • Dospositionsdagar kvar är antalet dagar från dagens datum till dispositionsdatum.  | 
  • "Kvar av beviljat" betyder "Beviljat belopp totalt" minus kostnader.
    OBS! Det beviljade beloppet hämtas från Raindance projektformuläret i EPR och är alltså ett "inregistrerad" belopp.

  • "Datum för beslut" hämtas på samma sätt som "beviljat belopp" från EPR projektformuläret i Raindance

'Antal anläggningar' är klickbar i de fall det finns sådana. Då kommer man till rapporten över anläggningar för det valda projektet.

 

Genom att klicka på ett projektnummer kommer man till en detaljrapport för projektet:

...

I kostnadsrapporten ser man först basinformation om projektet, Projektnummer, Projektnamn, Projektfinansiering, Forskarnummer, Forskarnamn, Dispositionsdatum, SlutredovisningsdatumBeviljat datum, Inbetalt beloppKostnader, Kvar av beviljat belopp

 

Dagar kvar. (Dagar kvar illustreras med färgsymbol, vid mindre än 30 dagar kvar blir färgsymbolen röd)
I projekthuvudet finns också info om Beviljat belopp, Kvar av beviljat belopp (dvs Beviljat belopp - Kostnader), Disponibelt belopp (dvs Inbetalningar - kostnader),

...

Dataunderlaget till rapporten kommer från ekonomisystemet Raindance och personalsystemet HR+/PrimulaPrimula (HR plus för äldre data). Laddningar sker dagligen. Dock kräver data från ekonomisystemet omformatering och inregistrerade verifikationer från ekonomisystemet syns i IVS tidigast efter ett dygn, från personalsystemet produceras löneverifikationer en gång i månaden.